اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ یکی از ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زندگی اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ آن می ﺗﻮاﻧﺪ زمینه ﺳﺎز اﺣﺴﺎس رﺿﺎیت در ﺳﺎیر زمینه ﻫﺎی زﻧﺪگی ﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای تعیین اﺛﺮ آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﻐلی ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮیان ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺷﺘﻪ روانﺷﻨﺎسی داﻧﺸﮕﺎه پیام ﻧﻮر ﺗﻬﺮان در اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﺷﻐلی ﺧﻮد، و ﺗﻌیین ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ بیشتر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نیازﻫﺎ، اﻫﺪاف، ﻋﻼیق، ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ تیپ شخصیتی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، اﺑﺘﺪا در اختیار ﻧﻤﻮﻧﻪ 80 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻧﻬﺎیی ﺑﺮ روی یک ﻧﻤﻮﻧﻪ 50 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیان ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎسی پیام ﻧﻮر اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ از بین آنﻫﺎ 40 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدنی ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدفی در دو گروه آزمایش(n=20) و کنترل (n=20)، ﺑﺮای اﺟﺮای روش آزﻣﺎیشی از ﻧﻮع پیش آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺟﺎیگزین ﺷﺪﻧد.

ﮔﺮوه آزﻣﺎیشی طی 10 ﺟﻠﺴﻪ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﻐلی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. یاﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میانگین ﮔﺮوه آزﻣﺎیش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری از میانگین ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ این اﻓﺰایش را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آزﻣﺎیشی ﻧﺴﺒﺖ داد.

ﻧﺘﺎیج ﺣﺎکی از اﺛﺮﺑﺨشی ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﻐلی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

یافته ها ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻤﺎم ﺧﺮده مقیاسﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در مقیاس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﮕﺮش، اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر نیزﺣﺎکی از تاثیر آﻣﻮزش ﻫﺪفﮔﺬاری شغلی ﺑﻮد

هدف گذاری شغلی

ﺷﻐﻞ اﻧﺴﺎن، یکی از ﻋﻮاﻣﻞ بسیار ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در زﻧﺪگی ﺷﺨصی ﻓﺮد ﺑﻪﺷﻤﺎر می رود ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨشی ﺷﻐلی در اﺧﺘیار ﻗﺮار می دﻫﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎیی، درمیان یک اﻗیاﻧﻮس ﺗﺎریک و بی پایان وی را در ﺟﻬﺖ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی پیشرفت و ارﺗﻘﺎء ﺷﻐلی ﻫﺪایت می ﻛﻨﺪ( ﮔِﺒﺮِ، 2001 )

تحقیقات اخیر در ﻣﻮرد بررسی موفقیت شغلی ، ﻫﻢ در ﻣﻮرد تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی عینی( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ارﺗﻘﺎء، وضعیت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ) و ﻫﻢ تعیین ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ذهنی ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزیابی ﻫﺎی ذﻫنی ﻓﺮد از ﺷﻐﻠﺶ )، ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻧﻮع از متغیرﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، ﺑﻨﺎم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی و اﻫﺪاف ﺷﺨصی بیش از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی و اﻫﺪاف ﺷﺨصی، از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻلی و ﻣﻬﻢ در ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧتی اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮای ﺗﻌیین ﻋﻼیق و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐلی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

همچنین یافتهﻫﺎیی در ﻣﻮرد تاثیراﻫﺪاف ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اولیه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی وﺟﻮد دارد (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﺑلی و اﺳﭙﺎرك2008)

اریکسون  (1968) معتقد است، ﻫﺪﻓﮕﺬاری در دوره ﻧﻮﺟـﻮانی یکی از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘیـﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﺷﻐلی ﻣﻮﺛﺮ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻐلی و رﺷﺪ ﻫﻮیت ﺷـﻐلی اﺳـﺖ

 ﻫﺪف ﺷﻐلی ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ می ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و تصمیم ﺑﮕیـﺮد ﻛـﻪ در زﻧـﺪگی ﭼﻪ می ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ این ﻫﺪف او را هدایت می ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ او انگیزه می دﻫﺪ، و ﻛﻤﻚ ﻣـی ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آنﭼﻪ می ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﺪف ﺷﻐلی می ﺗﻮاﻧﺪ یک ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣـﺜﻼ "ﻛﺎرﻣﻨـﺪ یـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ ، یـﺎ می ﺗﻮاﻧﺪ زمینه ﺧﺎصی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او ﺗﻤﺎیل دارد در آن ﻓﻌﺎلیت ﻛﺮده و ﻛـﺎر کند ﻣـﺜﻼ  آﻣـﻮزش یـﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﻻیل ﻣﺨﺘﻠفی وﺟﻮد داردﻛﻪ اﻓﺮاد نمی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪف ﺳﺎزی ﻛﻨﻨﺪ .

ﺑﺰرﮔﺘـﺮین این دﻻیل آن اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﺎ نمی داﻧﻨﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻫﺪف یابی یک ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ﻫﺪف یـﺎبی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ یک ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ، ﻧﻮعی ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.

آرزوﻫﺎی تحصیلی و ﺷﻐلی، ﺟﻬـﺖ ﮔیـﺮی های آینده و تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎم ﻫﺎی اﻧﮕیزشی ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن و ﻣﻮفقیت ﻫﺴﺘﻨﺪ .

در ﻫمین ارﺗﺒـﺎط، ﺗﺤقیقات ﺗﺠﺮبی ﻧﺸﺎن می دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف شغلی ﺟﻮاﻧﺎن پیش بینیﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی نیروﻣﻨﺪی ﺑﺮای دﺳتیابی ﺑـﻪ اﺛﺮﺑﺨشی آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ داﻧﺸﺠﻮیان پیشرﻓﺖ شغلی در ﺑﺰرگسالی اﺳﺖ (ﻫﺮیشان و واﻧـﺪراك ، 2009 )

اﻓـﺮاد در ﻃـﻮل زﻧـﺪگی ﺧـﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪین ﺑﺎر ﻛﺎر یا ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را تغییر دﻫﻨﺪ ، اﻣﺮوزه بیش از ﻫﺮ زﻣﺎن دیگری داﺷـﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دقیق درﺑﺎره ﺧﻮد و دنیای ﻛﺎر اهمیت دارد.(سوکی نیک و ﻫﻤﻜـﺎران ،1383)

آنچه ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﺑﺮرسی ﻫﺮیک از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل تحقیقات زیادی در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ بین تیپ ﻫﺎی شخصیتی و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ آن تحقیق اونیاس و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻪ ﭘﮋوهشی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ بین ﺗیـﭗﻫـﺎ شخصیتی و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دبیرستانی در ﻛـﺎﻟﺞ دوﻟﺘـی در نیجریه ﺑـﻮد ﻣﺤﻘﻘـﺎن با روش ﻧﻤﻮﻧﻪ گیری ﺗﺼﺎدفی یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ 616 داﻧـﺶ آﻣـﻮز دبیرستانی را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮدﻧـﺪ

آنﻫـﺎ از دو اﺑـﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ شخصیت داﻧﺶ آﻣﻮزان (SPQ) و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان را ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ایـﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﻧﺘﺎیج ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داری بین تیپ شخصیتی شخصیت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، اﺟﺘﻤﺎعی ، ﻣﺘﻬﻮر و ﻣﺤﻘﻖ از یک ﻃﺮف و اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻐﻞ از ﺳـﻮی دیگر وﺟـﻮد دارد اﮔﺮﭼـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﺎداری بین تیپ شخصیتی واﻗﻊ ﮔﺮا و شخصیت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ یافت ﻧﺸﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ایـﻦ یافتهﻫـﺎ ﺑﺮای دیگران ﺗﻮصیه می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﺎوران اوﻟﻮیت دادن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎیی ﺷﻐلی در ﻣﺪارس ﺑـﺮای ﻗـﺎدر ﻧﻤـﻮدن داﻧﺶآﻣﻮزان در آﮔﺎهی یاﻓﺘﻦ از تیپ ﻫﺎی شخصیتی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼیق ﺷﻐلی و ﻫﻢ ﭼنین ﺑﺎید ﺗﺎکید ﺑﺮ ﺟﺎیگزین ﻧﻤﻮدن آزﻣﻮنﻫﺎی روانﺷﻨﺎسی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻣﺸﺎورهای در ﻣﻮﺳﺴﺎت نیجریه ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.

ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﻣﻮﺟﺐ میﺷﻮد ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ این ﻋﻮاﻣﻞ آﮔﺎهی یابد و ایـﻦ آﮔـﺎهی ﻛﻤـﻚ میﻛﻨﺪ او اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎی ﺧـﻮد را ﻛـﺸﻒ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎیی در ﺧـﻮد ﭘـی ﺑﺒـﺮد ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی در میان ﻧﻈﺮیه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره شغلی یک ﻧﻈﺮیه ﺟﺪید اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس این ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺮاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس هدفگذاری ﺷﺨصی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ویژگی ﻫﺎ، ﻧیازﻫﺎ و ﺗﻤﺎیلات درونی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیند تعیین ﻫﺪف شغلی درﺑﺮگیرﻧﺪه اﺗﺨﺎذ یک تصمیم درﺑـﺎره آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ می ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و تعیین یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ عملی ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪن اﺳـﺖ

در این میان ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗسهیل ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎیی وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ادراك ﻓـﺮد از متغیرﻫـﺎیی ﻣﺎﻧﻨـﺪ نیازﻫـﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ، ﺧﻮیشتن ﭘﻨﺪاری، ﻋﻮاﻣﻞ بیرونی و تیپ شخصیتی از یک ﻃـﺮف و رﻓﺘـﺎر ﻫﺪﻓﮕـﺬاری او ﺑﺮای ﺷﻜﻞ دادن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻫﺪف و ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻃﺮف دیگر ، ﺗﺎثیر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺮ یکدیگر دارﻧـﺪ

ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرسی اﺛﺮبخشی ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﻐﻞ داﻧﺸﺠﻮیان ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺷﺘﻪ روانﺷﻨﺎسی داﻧﺸﮕﺎه پیام ﻧﻮر اﺳﺖ.

ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی و ﺗﺎثیر آن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ

ﺳﺎویکس بیان می دارد ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ، ﺷﻨﺎﺳﺎیی اﻫﺪاف شغلی در ﻓﺮایند اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﻐﻞ، از ﻃﺮیق ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای دستیابی ﺑﻪ ﺗﺼﻮیری از آینده شغلی و آرزوﻫﺎی شغلی اﺳﺖ

ﻛﺎفی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی را ﺟﺴﺘﺠﻮ کنید،بیش از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎیت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎتی را در زمینه تعیین اﻫﺪاف شغلی اراﺋـﻪ ﻣـی دﻫﻨـﺪ و ﺷﺎید اولین ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ﻫﺎ این اﺳﺖ ﻛﻪ (واﻗﻌﺎً ﭼﻪ چیزی می خواهید؟)، (ﭼﻪﻛﺎری در زﻧﺪگیتان می ﺧﻮاهید اﻧﺠﺎم دهید؟ )، (آرزوﻫﺎ، ﻋﻼیق و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ) و ﻏیـﺮه اﮔـﺮ ﻓﺮد ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ می ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ، ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رسید؟ این ﺳﻮالی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار می گیرد ﺑﺮای این ﻛﻪ ﺑﺪانیم ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﭼیـﺴﺖ؟

ﻫﺪﻓﮕـﺬاری درواﻗﻊ یک پیشقدمی ﺑﺮای ﺧﻮدِ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ بیان ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ زﻧـﺪگی اش در زمینه ﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﺷﻐﻞ، رواﺑﻂ ، ﺳﺮﮔﺮمی و ﻋﻼیق، وضعیت ﻣﺎلی ، ﻣﺪیریت زﻣﺎن ، ﺳـﻄﻮح اﺳـﺘﺮس و ﺗـﻨﺶ ، وﺳـﺎیر ﻣﻮارد ﺷﺮوع می ﺷﻮد.

ﻫﺪﻓﮕﺬاری یکی از ابزارهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳـﺖ

ﺑـﺮای یـﺎﻓﺘﻦ شغلی ﻛﻪ ﻋﻼیق و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی او در آن وﺟﻮد دارد ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﻐلی روﺷـی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد را ﺑﺮانگیزد و ﺑﻪ او اطمینان می دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ به طور ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ و مسیر زندگی اش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ

اﮔﺮ اﻫﺪاف زﻧﺪگی ﺑﻪ ﺧﻮبی تعیین ﺷﻮﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮلی را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﮔﻮیی ﻓـﺮد ﺟﺎیگاه ﺧﻮد را در این دنیا می داﻧﺪ، و اوﻟﻮیت ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﻧﺪگی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای تعیین می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او را از تصمیمات روزاﻧﻪ اش آﮔﺎه میﻛﻨﺪ.

مدل هدف گذاری شغلی

در این پژهش ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﻐلی ﻣﻮﺟﺐ میﺷﻮد ﺗﺎ ﻓـﺮد در زﻧـﺪگی ﻣﺪیریت زﻣﺎن داﺷﺘﻪ و پیشرﻓﺖ ﺧﻮد را درﺟﻬﺖ رسیدن ﺑﻪ اهدافش ارزیابی ﻛﻨﺪ ویکتور ﮔﺒـﺮ، ﻣﺪل ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی در این ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪل ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ می ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دریـﺎبیم ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـی ﺗـﻮان اﻫﺪاف شغلی را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد

ﺑﺮای آن ﻛﻪ ﺑﺪانیم ﭼﻪ ﻋﻮاملی ﻣﺎ را ﺑﻪ یک ﺷـﻐﻞ ﻣﻮردﻋﻼﻗـﻪ از یـﻚ ﻃﺮف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮد از ﺳﻮی دیگر رﻫﻨﻤﻮن می ﺳﺎزد، ﺑﺎیدﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎخصی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ نیازﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮد ، ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ بیرونی ﺑﺮ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ، تیپ شخصیتی و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻓﺮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان تعدیل ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار دهیم.

ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪگیری

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در این ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ کلیه داﻧﺸﺠﻮیان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎسی داﻧﺸﮕﺎه پیام ﻧﻮر ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل تحصیلی 88-89 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدفی 40 ﻧﻔﺮ از بین آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدفی در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎیشی n=20 و ﻛﻨﺘﺮل n=20 ﺟﺎیگزین ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش آزﻣﺎیشی از ﻧﻮع پیش آزﻣﻮن ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد.

ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی، ﺑﻪ وسیله آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد اندازه گیری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﻪﻋﻨﻮان متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﮔﺮوه آزﻣﺎیش اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزشی، ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ اﺟﺮا و ﻧﺘﺎیج ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﻠﺴﻪ اول

ﮔﺮوه آزﻣﺎیش ﭘﺲ از آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ اﻋﻀﺎء، ﺑﺎ ﻣﻌﺮفی ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی، ﻣﻘﺮرات ﮔﺮوه و بیان اﻫﺪاف ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش آﻏﺎز گردید ﺳﭙﺲ پیش آزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ تخصصی داﻧﺸﺠﻮیان توضیحاتی در ﻣﻮرد آینده شغلی رﺷـﺘﻪ روان ﺷﻨﺎسی در ﺳﻄﺢ دنیا و ایران و همچنین زیر شاخه ﻫﺎی رﺷﺘﻪ روا نشناسی اراﺋﻪ ﮔﺮدید

ﺟﻠﺴﻪ دوم

آزﻣﻮدنی ها تشکیل ﮔﺮوه داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایجاد راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﻫﻤﺪلی اﻋـﻀﺎء ﺑـﺎ یکدیگر، آنﻫـﺎ ﺑـﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮش دادن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک کلید ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ دیگران آﺷﻨﺎ ﺷـﺪﻧﺪ در اداﻣـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات شغلی ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻀﺎء اﻧﺘﻈﺎرات شغلی ﺧـﻮد و اهمیت شغلی در زندگی را ﻣـﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار دادﻧﺪ

 ﺟﻠـﺴﻪ ﺳـﻮم

ﻣـﺪل ﻫﺪﻓﮕـﺬاری شغلی ﺑـﻪ تفصیل ﺑیـﺎن ﮔﺮدیـﺪ و اﻋـﻀﺎء اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎیند ﺑﺮای رسیدن ﺑﻪ وﺿﻮح و روشنی در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ و بیان ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﺮدن تشریح گردید.

ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم

در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎیی اﻋﻀﺎی ﮔـﺮوه ﺑﺎ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺧﻮد، نقش ﺗﺼﻮیر ذهنی در ایجاد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای تعیین ﻫﺪف توضیح داده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان یکی از مکانیسم ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی اصلی مسئولیت پذیری ﻣﻌﺮفی ﮔﺮدیـﺪ

ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﻫـﺪاف ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان یکی دیگر از راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺳﺎسی در تعیین و روشنی و وﺿـﻮح در اﻫـﺪاف در ﺟﻠـﺴﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ تیپ های شخصیتی MBTI مایرز- بریگز ﺑـﻪ تفصیل آﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﻫﺮیک از اﻋﻀﺎء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗیـﭗ شخصیتی ﺧـﻮد ﻟیـﺴﺖ ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺿﺮورت واهمیت ﻫﺪﻓﮕﺬاری در زﻧﺪگی ، ﺗﻌﺮیف ﻫﺪف و ﺗﻔﺎوت آن ﺑـﺎ آرزو، ویژگی اﻓﺮاد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ، اهمیت ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ، ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻫﺪﻓﮕـﺬاری ﻧﻤـی ﻛﻨﻨـﺪ و ویژﮔـی ﻫـﺎی ﻫـﺪف در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ

در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ ارزشﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗـﺼﺪ و اﻧﮕیـﺰه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اولویت ﺑﻨﺪی ارزشﻫﺎ در زندگی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷـﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ، ﻗﺼﺪ ، ارزش یا ﭼﺮا یی اﻧﺘﺨﺎب این ﻫﺪف شغلی ، ارزش ﻫﺎی ﺣﻤﺎیتی ﺑﺮای رسیدن ﺑـﻪ ااین ﻫﺪف نظیر ﻧﻈﻢ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی، ﭘﺸﺘﻜﺎر وﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدید و در ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻫﺮیک از اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﺷﻐﻞﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺧـﻮد اﻗـﺪاﻣﺎت عملی را تعیین ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻧﻬﺎیت ﭘﺲ آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ اﺟﺮا گردید

اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در این ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 44 سوالی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎری درآینده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﭘﺎسخی ﺑﻪ ﻣﺤﺮكﻫﺎی درونی و بیرونی اﺳﺖ ﻛﻪ تغییر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ای در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻪوﺟﻮد می آورد. این ﭘﺎﺳﺦ می ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻼمی ﺑﺎﺷﺪ. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻃﺮاحی و ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎیایی و روایی آن در این ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ دارای ﺳﻪﺑﻌﺪ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﻧﮕﺮش ب) اﻧﺘﻈﺎرات ج) ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭘﺎیایی و روایی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ:

این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ 80 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیان روانشناسی و ﻣﻬﻨﺪسی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرسی ﻣﻘﺪﻣﺎتی اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎیی ﺟﻬﺖ ﺗﻌییین ﭘﺎیای و روایی ﺑﺮ روی یک ﻧﻤﻮﻧﻪ 50 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠویان ﻛﺎرﺷﻨﺎسی داﻧﺸﮕﺎه اﺛﺮبخشی آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﻐلی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ دانشجویان پیام ﻧﻮر اﺟﺮا و ضریب پایایی ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﻛﻞ آزﻣﻮن 0/76 ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻫمچنین روایی ﺻﻮری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ 5 ﻧﻔﺮ از اﺳﺎتید داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺎیید ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

اﻋﺘﺒﺎر مقیلش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ دراین ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘپیش آزﻣﻮن 0/78 و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن 0/88 ﺑﻮد.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ روش همبستگی بین  دو ﺑﺎر اﺟﺮا نیز 0/37 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی:

آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزشی و ﻓﻌﺎلیتﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ده ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر تعیین اﻫﺪاف شغلیﺑﻪﺻﻮرت واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نیازها و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮد از زﻧﺪگی. ﻓﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ، نیازها وآرزوﻫﺎی شغلی ﺧﻮد ﺑﻪ آزﻣﻮدنی ها آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. این روش ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ تعدیلﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از نیازﻫﺎ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره، ﻋﻮاﻣﻞ بیرونی و تیپ شخصیتی ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مکانیسم ﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻧﻤﻮدن، ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن،تعیین ارزشﻫﺎ، تعیین اﻧﻮاع ﻫﺪفﻫﺎ، درطی ﺟﻠﺴﺎت، اﻓﺮاد ﻫﺮﭼﻪ بیشتر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺧﻮد وﺿﻮح و روشنی می بخشد .

روش تحلیل دادهﻫﺎ:

در تجزیه و تحلیل دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSSو از آزﻣﻮن آﻧﺎلیز ﻛﻮواریانس ﺑﺮای ﺑﺮرسی زمینه های این ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

یافته ها

ﺟﺪول 1 میانگین و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه آزﻣﺎبش و ﻛﻨﺘﺮل را در ﺧﺮده مقیاس های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای آزﻣﺎیش و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ.

انتخاب شغل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎهیت آزﻣﺎیشی این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮیی ﺑﻪ ﻓﺮضیه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در متغیرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از تحلیل ﻛﻮواریانس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در این روش آﻣﺎری ﻧﻤﺮه پیش آزﻣﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان متغیر ﻛﻮواریانس درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺛﺮ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎلیز ﻛﻮواریانس از روی ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺣﺬف و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺮات ﺑﺎقیﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ آزﻣﻮن تحلیل واریانس ﺻﻮرت ﮔﺮدیده اﺳﺖ.

انتخاب شغل

فرضیه اصلی:

آﻣﻮزش ﻫﺪفﮔﺬاری شغلی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ تاثیر دارد. ﺟﺪول 2 نتایج آنالیز ﻛﻮاریانس را ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ. ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ متغیر کمکی (ﻧﻤﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیش آزﻣﻮن) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 0/01 اﺳﺖ میﺗﻮان ﮔﻔﺖ بین متغیر واﺑﺴﺘﻪ( ﻧﻤﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن و متغیر کمکی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد.)

1. آﻣﻮزش ﻫﺪفﮔﺬاری شغلی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ تاثیر دارد

ﺟﺪول 3 نتایج آنالیز ﻛﻮاریانس را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ. ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ متغیر کمکی (ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس ﻧﮕﺮش در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیش آزﻣﻮن) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 0/01 اﺳﺖ میﺗﻮان ﮔﻔﺖ بین متغیر واﺑﺴﺘﻪ (ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس ﻧﮕﺮش در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن) و متغیر کمکی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

2. آﻣﻮزش ﻫﺪف ﮔﺬاری شغلی ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد از ﺷﻐﻞ تاثیر دارد

ﺟﺪول 4 نتایج آنالیز ﻛﻮاریانس را ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ. ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ متغیر کمکی(ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس اﻧﺘﻈﺎرات در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیش آزﻣﻮن) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 0/01 اﺳﺖ می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ بین متغیر واﺑﺴﺘﻪ (ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس اﻧﺘﻈﺎرات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن)و متغیر کمکی راﺑﻄﻪ معنا داری وجود دارد.

انتخاب شغل

3. آﻣﻮزش ﻫﺪف ﮔﺬاری شغلی ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ تاثیر دارد

ﺟﺪول 5 نتایج آنالیز ﻛﻮاریانس را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ.

ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺮ متغیر کمکی (ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺮﺣﻠﻪ پیش آزﻣﻮن)ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 0/01 اﺳﺖ می توان ﮔﻔﺖ بین متغیر واﺑﺴﺘﻪ (ﻧﻤﺮات ﺧﺮده مقیاس ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن) و متغیر کمکی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

بحث و نتیجه گیری

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ این ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﻫﺪﻓﮕـﺬاری شغلی، تاثیر آن ﺑـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ دانشجویان ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد همچنین درﺻـﺪد ﺑـﻮدیم ﺗـﺎ ﺗـﺎثیر ایـﻦ آﻣـﻮزش ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮیان در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ نیز بررسی شود

نتایج ﻧـﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری شغلی ﺑﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ داﻧـﺸﺠﻮیان تاثیرگذار اﺳـﺖ

ﻫﻤـﺎن ﻃﻮرﻛـﻪ ﺳـﺎویکس 1990 بیان می دارد ، ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ، ﺷﻨﺎﺳـﺎیی اﻫـﺪاف شغلی در فرآیند اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ، از ﻃﺮیق ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای دستیابی ﺑﻪ ﺗﺼﻮیری از آینده شغلی و آرزوﻫﺎی شغلی اﺳﺖ ﺑـﺮاون ،2005 در این ارﺗﺒﺎط دریافتند ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـی، اﻓـﺮادی ﻛـﻪ ﻫﺪف دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻓﺮاد بی ﻫﺪف ﻋﻤﻞ می ﻛﻨﻨﺪ.

شفیع آﺑﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻐﻞ فعالیتی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﻫﺪف جویانه اﺳﺖ، وخویشتن ﭘﻨﺪاری ﻋﺎﻣﻞ مهمی در اﻗﺪام ﻓـﺮد ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﻐﻞ و ﮔﺮایش او ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ در ﺟﻬﺖ ارﺿـﺎی نیازﻫـﺎی اﻧـﺴﺎن جسمانی ، روانی ، اجتماعی اﻧﺠﺎم می گیرد، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ نتیجه ﻗﺪرت و ﺗﻮان اﻧﺴﺎن درﺗﺴﻠﻂ ﺑـﺮﻓﺮآیند تصمیم گیری اﺳﺖ.

یک ﻫﺪف یادگیری ﻣﺸﺨﺺ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ یک ﻫﺪف ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ یا یک ﻫﺪف ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻیی ﻣﻨﺠﺮ می ﺷﻮد.

پژوهش آبلی و اﺳﭙﺎرک در ﻣﻮرد اﺛﺮات طولی ﺑـﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪی و اﻫـﺪاف شغلی ﺑـﺮ ﻣﻮفقیت ﻫﺎی عینی و غیر عینی شغلی ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف شغلی در ﺑـﺪو اﺳـﺘﺨﺪام یـﻚ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و مزایا و ﻣﻘﺎم ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و یک اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻐییـﺮ ﻣﻘـﺎم ﺑﻌـﺪ 7 ﺳـﺎل داﺷـﺖ نتایج تحقیق هریشان و وﻧﺪراك ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان به طور چشمگیری اﻫﺪاف شغلی ﺧﻮد را ﺑﺎ محیط تطبیق می دﻫﻨﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ تحقیق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ایران در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮیه ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ حبیبی ﭘـﻮر1385 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ انگیزش شغلی ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺮای نظریه ﻫﺪﻓﮕﺬاری در ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ انگیزش در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ رسید و آزﻣﻮن آﻣﺎری این ﺗﻔﺎوت را معنی دار ﻧﺸﺎن داد

همچنین نتایج ﻧﺸﺎن داد بعد از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، میزان رضایت بیماران ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ تغیر ﻧﺪاﺷﺖ ولی بیماران ﮔـﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ رضایتی درﺣﺪ ﻛﺎﻣﻼً راضی رسیدند و آزﻣﻮن آﻣﺎری این ﺗﻔﺎوت را معنی دار ﻧﺸﺎن داد.

بنابر این از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮیان در ﺟﺮیـﺎن ایـﻦ ﻃـﺮح آﻣﻮزﺷـی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ تیپ شخصیتی ،ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و نیاز های ﺧﻮد و ﻫﻢ چنین ﻋﻮاﻣﻞ بیرونی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺧـﻮد آﮔـﺎه می شوند ،میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣـﺎنی ﻛـﻪ ایـﻦ آﻣـﻮزش را دریافت ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب نمایند

ﻧﮕﺮش ﻓﺮد چگونگی احساس یا ﺣﺎﻟﺖ ذهنی او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ چیزی ﻧـﺸﺎن ﻣـی دﻫـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜﺎل کسی ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻛﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤیـﺸﻪ اﺣـﺴﺎس ﺧـﻮبی درﺑـﺎره ﺷﻐﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻏیـﺮه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ

یاﻓﺘـﻪﻫـﺎی ایـﻦ ﺗﺤﻘیـﻖ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از اﺑﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺛﺮ تاثیر گذاراﺳﺖ.

به نظر هانسن در نگرش ﮔﺮایشی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی منفی یا ﻣﺜﺒـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺪف، ﺷﺨﺺ یا موقعیت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺎ ارزش اﻧـﺪ

ایـﻦ ﻓـﺮض وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ این ﻛﻨﺶﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای در ارزش ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺺ ریشه دارﻧﺪ و ایـﻦ ارزش ﻫـﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﻫﺪف را توصیف می کنند ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪی ﭘﻮر، 1386).

نتایج تحقیق مهرابی در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑخشی ﻣﺸﺎوره شغلی ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻛﺮاﻣﺒـﻮﻟﺘﺰ ﺑـﺮ ﺗﻐییـﺮ ﻧﮕﺮش وافزایش رﻓﺘﺎر ﻛﺎر آفرینی ﻛﺎرجویان اداره ﻛﺎر ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره شغلی ﺑﻪ ﺳﺒﻚ یادگیری اجتماعی ﺑﺮ تغییر ﻧﮕﺮش ﻛﺎرجویان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

در ﻣﻮرد تاثیر درس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی تحصیلی و شغلی ، در تغییرﻧﮕـﺮش داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺎیه اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اداﻣﻪ تحصیل و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎ یی ﻫﺎیشان ،ﻣﺤﺘﻮازاده ﺑﻪ این ﻧﺘﺎیج دﺳﺖ یافت ﻛﻪ عواملی ﻫﻢ ﭼﻮن کسب ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟـﺖ اجتماعی ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ، در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس یافته ﻫﺎی علی بیگی در تحقیق ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان بررسی ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎیی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻛﺸﺎورزی در آینده ، ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎیی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﻐﻞ ﻛﺸﺎورزی ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب نبود ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ یافته ﻫﺎی تحقیقات ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره شغلی در تغییر ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ تاثیر دارد.

هدف گذاری شغلی چه چیزی را به افراد می آموزد ؟

ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﻪ اﻓﺮاد می آموزد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ بیش از آن ﭼﻪ ﻛﻪ یک ﻣﻮﺿﻮع تصادفی و یا ﺗﺤﺖ تاثیر ﻋﻮاﻣﻞ غیر روانی ﺑﺎﺷﺪ ، یک ﻣﻮﺿـﻮع درون ﻓـﺮدی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺑﺮاﺳـﺎس علایق، اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ویژگی های ﻓﺮدی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ میﻛﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎرات شغلی از یک ﻃﺮف ﺷﺎﻣﻞ آن ﮔﺮوه از ﻣﺸﺎﻏﻞ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد درآینده آرزو دارد ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ در این ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎرات شغلی بیشتر ﺟﻨﺒﻪ رویا دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود زیـﺎدی از واقعیت ﺑﺪورﻧﺪ و از ﺳﻮی دیگر بیانگر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد از شغلی ﻛﻪ درآینده ﻣـی ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎید اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ پیامدها و دﺳﺘﺎوردﻫﺎیی را ﺑﺮاﺳﺎس نیازهای درونی ﺧﻮد دارد.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻛﺮایتز 1969 میزان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واقعیت به ترتیب از اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮجیح و اﻧﺘﻈـﺎرات ﺷـﻐﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ می رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از شفیع آﺑﺎدی ، 1385 ﺗﻤﺎم ﺗﺮجیح ﻫـﺎی شغلی ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ نمی اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ در اﻧﺘﻈﺎرات شغلی ﺟﻨﺒﻪ رویا پردازی درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻮت دارد

اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻐﻞ بیش از ﺗﺮجیح ها و اﻧﺘﻈﺎرات شغلی ﺑﺮ واﻗﻊ بینی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

بیات ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی اﻧﺘﻈﺎرات شغلی داﻧﺸﺠﻮیان تربیت بدنی از اﺷـﺘﻐﺎل و آینده ی شغلی آﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺑﻪ این ﻧﺘﺎیج دﺳﺖ یافته ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ یان تربیت ﺑﺪنی اﻧﺘﻈـﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زمینه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آزادی ﻋﻤﻞ و ﻧﺸﺎن دادن قابلیت ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎیی ﻫـﺎ را ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﻐﻞ آینده ی ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد کمی از آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻧﻈﺮی را در آینده شغلی خود ﻣﻮﺛﺮ می داﻧﻨﺪ.

نتایج این ﭘﮋوﻫﺶ حاکی از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑـﺮ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻓـﺮد از ﺷـﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ این آﻣﻮزش اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻐﻞ آﮔﺎه می ﺳﺎزد و اﻓﺮاد ﺑﻪ این ﻧﻜﺘﻪ پی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﻛﻪ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اینکه آیا اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و یا ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات تعیین ﺷﺪه از سوی ﻋﻮاﻣﻞ بیرونی ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎیت یافته ها بیانگر آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر اﻓـﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ میزانی معینی از رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎیی ذهنی و عملی نیازمند اﺳﺖ.

ﺑﻪﻃﻮر کلی ﺗﻮاﻧﺎئی ذهنی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب، آﻣﺎدگی واﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮورت دارد

ﺗﻮاﻧﺎیی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﻣﺎدگی ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻛﺎر، ﺗﻼش و ﺗﻤﺮین ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﺒﺪیل میﺷﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ مختلفی ارزیابی می ﺷﻮد، ﻛـﻪ ﻣـی ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری، مسئولیت پذیری و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎی واقعی و غیر واقعی ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ارزیـﺎبی اﻓـﺮاد از ﺗﻮاﻧـﺎیی ﻫﺎیشان و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ شغلی ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب می ﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ مهمی در ﻓﺮایند اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪفﻫـﺎی شغلی دارد

ﭼـﺮا یـﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی یا ﺷﻐﻞ ﺧﺎصی را اﻧﺘﺨﺎب می ﻛﻨﺪ ﭼﺮا اﻓﺮاد در ﻃﻮل زﻧﺪگی ﺷﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزشی یا ﺷﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را تغییر می دﻫﻨﺪ و ﭼﺮا از میان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟیـﺖ ﻫـﺎی شغلی فعالیتﻫﺎی خاصی را در زﻧﺪگی ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣـی ﻛﻨﻨـﺪ

ﺑـﺮای ﻧـﺸﺎن دادن و ﭘﺎﺳـﺨﺪهی ﺑـﻪ ایـﻦ ﻓﻌﺎلیت ها ﻣﺪاﺧﻼتی را ﻛﻪ در ﻓﺮایند تصمیم گیری شغلی تاثیر میﮔﺬارد بررسی می نمایند در ایـﻦ میان تجربیات یادگیری و توانایی های ذاتی ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﺮ محدودیت های ﺧـﻮد ﻏﻠﺒـﻪ ﻛﻨـﺪ

خود کار آمدی

ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎیی ﻫﺎیـﺸﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن دادن و اﺟﺮای مسیر های عملی و در ﻧﻬﺎیت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣـی ﺷﺪه، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ﻧﺎم دارد، ﻛﻪ ﺑﺮ انتخاب و ﺷﺮوع رﻓﺘﺎر، ﺗﻼش و ﭘﺎیـﺪاری و بنا بر این ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد و دﺳﺘﺎورد اﺛﺮ دارد.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠیرﻏﻢ اینکه تحقیق مستقیمی در ﻣﻮرد تاثیر ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرتی آﻣﻮزش ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ تاثیر ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

این ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢﭼﻮن سایر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی علمی دارای محدودیت ﻫﺎیی ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻢ و بیش ﻣـﺎﻧﻊ تعمیم کلی نتایج آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ می ﺷﻮد.

از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻛﻪ رﺷﺘﻪ تحصیلی ایـﻦ ﮔـﺮوه از آزﻣـﻮدنیﻫـﺎ روانﺷﻨﺎسی ﺑﻮد ، و ﺑﺪین ﻟﺤﺎظ آن ﻫﺎ ﺑﺎ بسیاری از این مفاهیم از ﻗﺒﻞ آﺷـﻨﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻋـﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳـﺐ جنسیت آزمودنی ها ﺩﺭ این ﺩﻭﺭﻩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻞ٢٠ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺗﻨﻬﺎ یک ﺁﺯﻣﻮﺩنیﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﺎقی ﺁﺯﻣﻮﺩنی ﻫﺎ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ سنی ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ، ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺁﻣـﺎﺭی ﭘﮋﻭﻫﺶ.

پیشنهادات

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی بیشترﺩﺭ زمینه تاثیر ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭی شغلی ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ سایر متغیرﻫـﺎ ، ﺑـﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ تاثیر ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ میزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.

ﺍﺟﺮﺍی ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ مقایسه ﺍی ﺑﺎ سایر شیوه ﻫﺎی ﻣـﺸﺎﻭﺭﻩ شغلی ﻭ ﻣﻘﺎیـﺴﻪ نتایج ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی طولی دیگری ﺩﺭ زمینه ﺍﺛﺮبخشی ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭی شغلی ﻭ بررسی ﺁﺯﻣـﻮﺩنی ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ شغلی ﺧﻮﺩ در یک ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی میﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی ﺑﺎ ﺑﺮرسی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻮاملی ﻛﻪ بیشترین تاثیر را در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد از ﺧﻮد

و در نتیجه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺮاﺳﺎس درك و آﮔﺎهی از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ، ویژگی های ﻓﺮدی، نیازﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ، اﻫﺪاف ﺧﻮد، میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی از ﺳﺮدرگمی و بلاتکلیفی ﻓﺮد و از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدفی وی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎیند.

ﺑﺪون شک ﺑﺮای تعمیم این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ نیازﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی بیشتر در زمینه ﻫﺪﻓﮕﺬاری شغلی و تاثیر آن ﺑﺮ سایر متغیرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

منابع

زهرا قاسمی، دكتر مجيد صفاری نيا ودكتر كيومرث فرحبخش 54 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی/دوره سوم/شماره 8/پاييز 1390 جاودانيان، صادق. ( 1386 ). اثربخشی مشاوره شغلی به روش سازگاری شغلی ديويس بر كيفيت زندگي كاری كاركنان شهرداری، پاياننامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبايی. حبيبي پور، بهزاد. ( 1388 ). تاثير بهكارگيری تئوری هدفگذاری توسط مديران پرستاری در انگيزش شغلی پرستارا . ن پاياننامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده پزشكی، گروه پرستاری. .( سوكي نيك، دايان، بنداات، ويليام. رافمن، ليزا. برنامه آمادگی شغلی، ترجمه مرجان فرجي ( 1383 تهران: انتشارات رشد. 1). راهنمايی و مشاوره شغلی و حرفهای و نظريههای انتخاب شغل چاپ شفيع آبادی، عبدالله. ( 385 پانزدهم، تهران: انتشارات رشد. علي بيگي، اميرحسين. ( 1387 ). جوانان روستايی شهرستا ن كرمانشاه و چالش انتخاب شغل كشاورزی. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي، مركز پژوهشی تحقيقات توسعه اقتصادی–اجتماعی، دانشگاه رازی.

كاوه، سعيد. ( 1386 ). انتخاب شغل مناس . ب تهران: انتشارات سخن

محتوازاده، عبدالحسين. ( 1387 ). تاثير درس برنام هريزی تحصيلی و شغلی، در تغيير نگرش دان شآموزان پسر پايه اول متوسطه، شهر شوش دانيال. پاياننامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد (واحد دزفول) دانشكده علوم انسانی.

Abele، Andrea E. & Spurka، Daniel. (2009). The longitudinal impact of self-efficacy and career goals on objective and subjective career successs. Journal of Vocational Behavior. Volume 74، Issue 1، February 2009، Pages.62 -53 Bandura، A. (1986). Social cognitive theory- In R. vasta (Ed) .Annals of child development. 6،1-60-Greenwich.CT: jaipress. Brown. Steven D. & Lent. Robert W. (2005). CAREER DEVELOPMENT AND COUNSELING (Putting Theory and Research to Work). Published by John Wiley & Sons، Inc.، Hoboken، New Jersey. Published simultaneously in Canada. Ghebre، Victor. (2001). the Importance of Career Goal Setting.EzineArticles.com Expert Author. Hirschi، Andreas. & Vondraceka. Fred W. (2009). Adaptation of career goals to self and opportunities in early adolescence. Journal of Vocational Behavior. Volume

،75 Issue،2 October ،2009 Pages 128-120. Locke.E.A. (1968).Toward a theory to task motivation and incentives. Organizational

 

Locke. E. A. (1996).Motivation through conscious goal setting. Applied a Preventive Psychology. 5.117-124. Locke. E. A. (2002).Setting goals for life and happiness. In C. snyder & s. j. Lopez (Eds.) Locke. E. A. (2002). Buliding a Practically useful theory of goal setting and task motivation. American Psychologist،75.705-717 Onoyase1، Dickson. & Onoyase2. Anna. (2009). The Relationship between Personality Types and Career Choice of Secondary School Students in Federal Government Colleges in Nigeria. 1Department of Educational Administration and Policy Studies، 2Department of Counselling Psychology، Delta State University، Abraka، Delta State، Nigeria. Perrsone، Kristin M. Sedlacek، William E. Alexander،Charlene M. (2001) Gender and Ethnic Differences in Career Goal Attainment. Career Development Quarterly • Dec، 2001 Seijts، Gerard H. & Latham.Gary p. (2004). GOAL SETTING AND GOAL ORIENTATION: AN INTEGRATION OF TWO DIFFERENT YET RELATED LITERATURES. Academy of Management Journal. 2004، Vol. 47، No. 2، 227– 239.