استعدادیابی

حتماً شما هم این جمله مشهور منسوب به اینشتین را شنیده‌اید که می‌گوید:

( همه نابغه‌اند. اما اگر بخواهیم در مورد نبوغ یک ماهی بر اساس توانایی‌اش در پریدن بر روی شاخه‌ی درخت قضاوت کنیم، آن ماهی خود را در تمام طول زندگی‌اش یک احمق خواهد دانست.)

کمتر کسی را می‌توانید بیابید که با مفهوم این جمله مخالف باشد.

قرار نیست همه‌ی ما انسان‌ها در همه‌ی زمینه‌ها به یک اندازه توانمند باشیم اما، مهم است که هر یک از ما در جهت شناخت استعداد های خود قدم برداریم و برای رشد و پرورش آنها وقت بگذاریم.

با اطمینان زیاد می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در زندگی شناسایی استعداد‌ها و آشنایی با زمینه‌هایی است که در آنها توانمندی بالایی داریم.

در همین راستا اولین فاکتور سامانه هدایت شغلی و تحصیلی شناخت خود است.

باتوجه به مبانی نظری انتخاب شغل سامانه هشت، هر فرد با تیپ روانشناختی خاص برای محیطی با همان تیپ ساخته شده است، برای مثال محیط های علمی، افرادی با خصوصیات جست و جو گری علمی را می تواند در خود جذب کند.

بنا بر این یکی از مولفه های اصلی شناخت خود، جهت انتخاب شغلی مناسب، باید شناسایی تیپ های شخصیتی هر فرد باشد .

شناسایی تیپ های شخصیتی از طریق شناخت علاقه یا علایق فرد محقق می شود.

شناسایی ویژگی روان شناختی شخصیتی – محیطی می تواند پیش بینی کننده ی خوبی برای تطبیق فرد با شغل مد نظرش باشد.

علاوه بر شناخت علایق، فرد باید توانایی ها و ارزش های کاری خود را نیز بشناسد. شناختن توانایی ها بدین منظور است که فرد بداند توانایی انجام چه کارهایی را دارد، همچنین ارزش کاری نیز ویژگی هایی را مشخص می کند که فرد از شغل مدنظر خود انتظار دارد.

بنابراین فرد برای اینکه بتواند تصمیم درستی در رابطه با انتخاب شغل آینده ی خود بگیرد، ابتدا باید تیپ روان شناختی، توانایی ها و ارزش های کاری خود را بشناسد.

لذا در مدل سامانه ی هشت ، شناخت خود شامل شناخت علایق ، شناخت ارزش ها و شناخت توانایی هاست و تلاش می شود با ابزار های استاندارد زمینه ی لازم جهت این شناخت فراهم شود.

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ

ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻫﺸﺖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ دﻧﯿﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﺘﻮار ﺷﻮد.ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻐﻠﯽ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎن ﻫﺎﻟﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎن ﻫﺎﻟﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺟﺎن ﻫﺎﻟﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدر ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪی ﻧﻈﺮی وﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ، زﯾﺮا درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﻮنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده، ازﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎﻟﻨﺪ ادﺑﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪﻋﻼوه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان وﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﻫﺎﻟﻨﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد، ﺑﺮ ﺷﺶ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از واﻗﻊﺑﯿﻦ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻗﺮاردادی، ﺗﻬﻮری و ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺪود ۷۲۰ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و  ﻫﺮﮐﺪام از اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ را ﺑﺮای آن ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد.

ﺳﺎزش و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ، ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، و رﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺎﻟﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻮع ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد و دو ﻣﺆﻟﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ( ﮐﺎر ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) و دﯾﮕﺮی ارزش ﮐﺎری ﻓﺮد ( اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪهاش اﻧﺘﻈﺎر دارد) ، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮد را ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺎﻟﻨﺪ، ﭼﻬﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗﻫﺎی اﻓﺮاد و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ(Congruence): ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻫﺎﻟﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﺎر ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻬﻮری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﯾﺰ(Differentiation): ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﻓﺮد دوﺳﺖ دارد و ﻧﺪارد، ﺗﻔﺎوت روﺷﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ(Consistency): اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻋﻼﯾﻖ ﻓﺮد اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻫﻨﺮی و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻫﻤﺴﺎنﺗﺮ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻫﻨﺮی و ﻗﺮاردادی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻮﯾﺖ(Identity): اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﺮآوردی از وﺿﻮح و ﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ازاﻫﺪاف، ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﺮدی. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف، وﻇﺎﯾﻒ، ﭘﺎداشﻫﺎی روﺷﻦ و ﻣﺘﺸﮑﻞ دارد ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺶ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﺑﻪ ﺷﺮح آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:

 1. واﻗﻊﮔﺮا: از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺪﯾﺖ در ﮐﺎر، واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در اﻣﻮر، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﻠﯽ، ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻓﺮد واﻗﻊﺑﯿﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، راهﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ، روی ﻣﯽآورﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ازﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﻋﻤﻞ، ﺧﻮدﻣﺤﻮر، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ، ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﯽ، ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ.
 2. ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ: از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻔﮑﺮ، ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﻗﺪرت و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ از اﻓﺮاد، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را زﯾﺎد دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﺎه ﺑﻪ رؤﯾﺎﭘﺮدازی در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ دارد، ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻼق، ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﭘﯿﺶروﻧﺪه، ﮐﻤﺮو و ﻣﺤﺘﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﺷﯿﻤﯽ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﮐﻨﺠﮑﺎو، دﻗﯿﻖ، ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ، ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮ، ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﺧﻮددار. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.
 3. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، دارای رﻏﺒﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﯾﺎ رواندرﻣﺎﻧﮕﺮی را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. درﻋﯿﻦﺣﺎل از ﺣﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺮﯾﺰاناﻧﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری، ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺑﻮدن، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ.
 1. ﻗﺮاردادی: اﯾﻦ ﻋﺪه اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﺳﺘﺪار ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﺮﯾﺰاناﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻦ در ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻣﻮر دﻓﺘﺮی، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و اﻣﻮر ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺤﺘﺎط، ﻣﻄﯿﻊ، ﻣﻨﻈﻢ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ، دوراﻧﺪﯾﺶ و وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری و ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 2. ﺗﻬﻮری: اﻓﺮاد ﻧﻮع ﺗﻬﻮری در ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ. ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهدارﻧﺪ. در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﺪرت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻧﻈﺎﯾﺮ آنﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ، ﺑﺎاﻧﺮژی، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻫﯿﺠﺎنﻃﻠﺐ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺗﺠﺎرت و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ.
 3. ﻫﻨﺮی: اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ. رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪای ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و درﻋﯿﻦﺣﺎل از ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دورﻧﺪ. در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎساﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺎت زﻧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﻔﺎت ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﺑﺘﮑﺎری و ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺑﺮاز ﮔﺮ، ﺧﯿﺎلﭘﺮداز، آرﻣﺎنﮔﺮا و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻨﺮی، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ادﺑﯿﺎت، ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دارا ﺑﻮدن اﺑﺰاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ درﮐﺸﻮرﻣﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﺳﺴﻪی ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺮم و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻮع ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد و دو ﻣﺆﻟﻔﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ) ﮐﺎر ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ( و دﯾﮕﺮی ارزش ﮐﺎری ) اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪهاش اﻧﺘﻈﺎر دارد(، ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪی اول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد راﺑﺸﻨﺎﺳﺪ)ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد( و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ( و رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪی ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .

سامانه هشت برای شما چه کاری انجام می دهد :

 

 • دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار و افراد شاغل را به سوی متناسب ترین رشته تحصیلی و شغل هدایت می کند.
 • رشته تحصیلی و شغل پیشنهادی هماهنگ با علاقه مندی وتوانایی و ارزش منحصر به فرد اشخاص به آنان پیشنهاد می دهد.
 • باعث ایجاد شناخت از تفاوت های فردی به اشخاص ، معلمین ، مدیران مدرسه ، مدیران سازمان ها ، مشاوران تحصیلی ، والدین و ارائه راهکار برای افزایش کارایی ایشان می شود .
 • توانایی ها و ارزش های کاری مشاغل مختلف را مشخص می کند و سطح توانایی ها و ارزش های کاری فعلی افراد را روشن و با شغل متناسب ایشان قیاس می کند .

اﻫﺪاف سامانه هشت:

اهداف کلی :

 • اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ .
 • راه اﻧﺪازي ﯾﮏروﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر .
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ .
 • ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ۳۲ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ .
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ:

 • اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮﻣﯽ.
 • ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﺟﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪي اول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد) و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ)و رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪي ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

شناخت خود شناخت شغل شناخت رشته هاي تحصيلي
علايق نام واحد شغلي رشته هاي متوسطه دوم
توانايي ها سطوح شغلي دانشگاه ها و واحد هاي آموزشي
ارزش هاي کاري مشاغل مرتبط واحد هاي درسي هر رشته
ابزار هاي مورد استفاده شغل معرفي هر درس
کار فرمايان و استخدام کنندگان رشته هاي دانشگاهي
مخاطرات بهداشتي
مخاطرات ايمني
آموزش هاي لازم احراز شغل
محدوديت هاي موثر بر احراز شغل

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزشﻫﺎي ﮐﺎري و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ذاﺗﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ وي ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن ﺷﻐﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.