هدف از تحصیل اگر دستیابی به شغل مرتبط و دانستن تخصص در زمینه شغلی باشد موضوع مهمی است که با هرگونه اشتباه و خطایی می تواند به بیراهه برود. درمقاطعی از زندگی تصمیم درست می تواند مسیر زندگی افراد را کاملا دچار تغییر کند.

با آزمون هدایت شغلی تحصیلی (هشت) مبتنی بر ویژگی های مطلوب جامعه فعلی کشور مسیر خود را بیابید.

انتخاب رشته