ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ازاﯾﻦرو اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ درواﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد از اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ، داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﯿﺶازاﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب درزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺳﻦ ﺧﻮد داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ، آرزوﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ؛ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ دوره ﺳﻨﯽ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮي ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

 اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و آرزوﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان را از اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﺑﺎزدارد ازاﯾﻦرو اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮد رﻗﻢ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﯾﻦ دوره ﺳﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه، داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر، اﯾﺪهﻫﺎ و آرزوﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ.

 ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ را از داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

آیا در رشته مورد نظر دارای استعداد و توانایی لازم هستید؟

اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن ﻫﺮﮔﺰ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎزار ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

 در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد آن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد.

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد، ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.

همچنین اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪه اي را ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎري، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

یکی از راه‌هایی  که می‌تواند به‌عنوان مکمل خیالتان را از انتخاب شما راحت کند استفاده از تست‌های استعدادیابی تحصیلی و شغلی است.

 این تست‌ها بر اساس علم روانشناسی طراحی شده‌اند به‌نحوی‌که با صرف زمانی کوتاه و پاسخ دادن به یک سری سؤال، می‌توانند استعداد شما را برای رشته تحصیلی و شغل‌های مختلف را مورد سنجش قرار دهند.

 در نهایت به کمک تست‌های استعدادیابی تحصیلی و رشته مورد علاقه، می‌توانید رشته‌هایی که در آن‌ها موفق خواهید بود را یافته و علاوه بر آن، با سنجش استعدادهای تحصیلی و شغلی نیز انتخاب رشته و شغل بهتری را داشته باشید که ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در راﺳﺘﺎي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه اﺳﺖ.

حاضر هستید یک سال دیگر صبر کنید؟

بزرگ‌ترین آزمون در زندگی هر فردی شاید آزمون کنکور باشد که در دوره جوانی به آن خواهد رسید. برای همین ممکن است در سال اول در آزمون شکست بخورید و نتوانید وارد رشته مورد علاقه دانشگاهی خود شوید. پس از همین حالا که قصد انتخاب رشته نهم را دارید باید به این مسائل هم توجه داشته باشید که آیا حاضر هستید یک سال دیگر صبر کنید و با تلاش به وقفه به رشته مورد علاقه خود برسید؟ چند درصد احتمال می‌دهید که حتماً در سال دوم موفق‌تر خواهید بود؟ به مشکلات احتمالی که ممکن است در زندگی فردی شما رخ دهد و روی نتیجه آزمون کنکور که بعد از یک سال ماندن در پشت کنکور به دست خواهید آورد تأثیر بگذارد آشنا هستید؟

انتخاب این موضوع شاید سخت‌ترین کار برای شما باشد، چراکه میزان ریسک پذیری شما را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.  در آزمون هدایت شغلی – تحصیلی ( هشت ) نیز روی این دست مسائل تمرکز شده تا بتوانید شخصیت شناسی خود را برای انتخاب رشته مورد علاقه کامل‌تر کنید.

انتخاب رشته ” هشت ” برای شما چه کاری انجام می دهد :

پیش از دیدن کارنامه ی کنکور :

 • گرفتن آزمون هدایت شغلی تحصیلی
 • تجزیه و تحلیل شخصیتی ، مهارتی و شغلی
 • شناخت مشاغل در رشته های مناسب
 • آگاهی دادن نسبت به مفاد و تغییرات مهم دفترچه
 • آشنایی با رشته ها ، ساختار کار انتخاب رشته

با دیدن کارنامه ی کنکور سراسری :

 • آگاهی به فرد نسبت به جایگاه خود در رشته، دانشگاه ها و شهر مطلوب
 • اعمال محدودیت های رتبه
 • تعیین ناحیه ی قبولی داوطلب
 • سطح بندی انتخاب جهت سادگی برای داوطلب و افزایش شانس قبولی

نهایی کردن :

 • بررسی امکان موفقیت در رشته / شهر های دلخواه داوطلب
 • بررسی همبستگی رشته ها جهت ثبت نهایی بر اساس رغبت / شانس قبولی داوطلب
 • چک و تائید نهایی