معرفی موسسه هدایت فرهیختگان جوان :

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، به عنوان یکی از اولین مراکز علمی شناخته شده ای است که از سال ۱۳۸۶ تا کنون با بهره گیری از نخبگان علمی کشور و به صورت متمرکز در عرصه ی شناسایی و هدایت استعدادهای فرزندان برومند ایران اسلامی در دو سطح فردی و سازمانی همت گماشته است. و  بیش از ۶ سال فعالیت پژوهشی مستمر و متمرکز بر موضوع هدایت شغلی – تحصیلی و بررسی کلیه نظریات، مدل‌ها و سامانه‌های موفق طراحی‌شده در دنیا و  موفق به ارائه مدلی کاربردی در این زمینه شده است و می‌توان ادعا کرد که این مدل میتواند در کنار مدل های برتر دنیا قرار بگیرد.

حوزه های کاری مو سسه ی هدایت فرهیختگان جوان  :

  • حوزه هدایت شغلی – تحصیلی و سنجش استعدادهای برتر

·  طراحی و برگزاری آزمون بومی منطبق با سامانه های روز دنیا

·  انتشار بیش از ۱۱۰ جلد کتاب برای دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران

·  طرح ریزی و برگزاری دوره های توانمندسازی مشاوران با تأیید مراجع ذی ربط

·  ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان، دانشجویان و اولیاء به صورت فردی (آزمون هشت) و در قالب کارگاه های

  • حوزه سازمانی

طرح ریزی سامانه سنجش تناسب شغلی

طراحی سامانه ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی

طراحی مدل ارزیابی و عارضه یابی سازمان

  • حوزه فناوری اطلاعات و بسترهای نرم افزاری

·  طراحی شبکه فرهیختگان

·  طراحی نرم افزار سمیم هوشمند

·  امکان سنجی طراحی سامانه های خدمات سازمانی

·  امکان سنجی طراحی شبکه ارتباطات سازمانی

حوزه راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری

امکان سنجی استقرار صنایع

امکان سنجی کاشت محصولات کشاورزی

گردآوری قوانین کسب و کار

پیش معرفی هشت

امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان، تصمیم گیری و کسب اطلاعات کافی در رابطه با شغل آینده است و اغلب به دلیل عدم آگاهی از مشاغل و در اختیار نداشتن مسیر مناسب برای دستیابی به شغل مورد نظر با مسایل و مشکلاتی از قبیل: انتخاب نامناسب رشته تحصیلی،  افت تحصیلی ، عدم انگیزه برای مطالعه، پی ‏بردن به بی‌حاصل بودن فعالیت تحصیلی، تغییر رشته و . . . مواجه می شوند.

سامانه هشت به شما کمک می‌کند تا ببینید چه شغلی و رشته‌ای در تناسب دقیق با علایق شماست شما فرهیخته گرامی می‌توانید در آزمون هشت شرکت کنید و با آرامش خاطر به سؤالات پاسخ دهید. سپس به شما راهنامه ای داده می‌شود که در آن علایق، توانایی‌های شغلی، ارزش‌های کاری، مشاغل مناسب و نامناسب با علایق شما و همچنین رشته‌های دانشگاهی مرتبط مشخص‌شده است و البته رشته‌های تحصیلی متناسب با آن‌ها نیز به شما معرفی می‌شود.

اهداف ما در سامانه ی هدایت شغلی – تحصیلی ( هشت ) :

۱-هدایت شغلی – تحـصیلی دانـش آمـوزان، دانشجـویان و دانش آموختگان کشور و شناسایی استعدادهای برتر به عنوان آینده سازان ایران اسلامی.

۲-روشـن نـمـودن مـسـیـر آیـنـده تـحـصـیـلـی و شغلی جوانان برومند کـشور از طـریـق مـطــالــعـات و پـژوهـش هـای عـلمـی دقـیـق و روزآمد.

۳-پرورش و بارور نمـودن خـلاقـیت دانـش آمـوزان و دانـشـجـویـان کـشــور در راستای ارتقـای فـرهنگ تولـید، سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشـور.

۴-کـمـک بـه تـوانـمـنـدسـازی جـوانـان ایـران اسـلامـی از طـریـق شـنـاسـایـی و جـهـت دهـی بـه اسـتــعــدادهــا و تـوانـایـی هـای خــدا دادی ایـشـان بـا بـهـره گـیـری از بـسـتـرهـای فـنـاوری اطـلاعـات

۵- ارائه ی راهکارها و مدل های علمی کارآمد در راستای مدیریت بهینه منابع انسانـی و رفـع مـعـضـلات سـازمـان هـا از طـریـق مـدل سـازی هـای بـومـی در زمـینه ی آزمون های استخـدامی، ارزیابی عمـلکرد، عـارضـه یـابـی و …