ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس و راهکار های حفظ آن توسط  داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮش در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات، ﻋﻨﻮان اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

او اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺎص اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺮﯾﻌﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ وﺟﻮد آورد

آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺎﻓﻠﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﻗﺎره ای ﺑﻪ ﻗﺎره دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ(ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﻼﻏﺖ،1391)

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی روز ﺑﻪ روزﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮ ﺳﺎم آوری در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزﻧﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﭼﮑﯿﺪه، ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﺻﻄﻼح ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻮاس ﭘﺮت اﺳﺖ وﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس دارد. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻞ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮو ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮ ﮐﻼس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از درس ﻫﺎ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در داﻧﺶ آﻣﻮزان آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﻼم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ ﮐﻪ وی در ﮐﻼس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارد، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ، ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ.

ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺮ ﮐﻼس، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد

ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮت ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای از وﻗﺖ ﮐﻼس ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ(ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﻼﻏﺖ،1391)

ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ ﻫﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺑﻪ درس ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺰل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻤﺮه ﮐﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮآن دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

تمرکز ﺣﻮاس:

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن… ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ذاﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖ داده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎدی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺨﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ.

ﻟﺬا ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎ ری و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در اﻓﮑﺎر و ﺗﺨﯿﻼت و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﮕﺮ.

ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻮاس ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ

ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء ذﻫﻨﯽ و دروﻧﯽ دارد و ﯾﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ:

ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ دروﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ:

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺷﮑﺎﻻت ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ:

درد، رﻧﺞ، ﻏﻢ وﻏﺼﻪ ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ، ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ ، ﺗﺮس و ﺧﺸﻢ و ﺷﺎدی ، ﺳﺮدرد و …ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ:

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ ، ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر، روﺷﻦ ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﻪ ای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ رﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آدم ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺑﻪ روی ﮐﺎری ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻮاس ﭘﺮت ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻓﺮدی دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪ ، ﺑﮕﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻞ دروﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﻓﺮد، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ، ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و رواﻧﯽ، و ﻋﺎدات ﻓﺮدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :

ﺳﺮو ﺻﺪای زﯾﺎد، ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺘﺎ داﺧﻞ ﻣﻮﺗﺮﺳﺮوﯾﺲ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .

اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺣﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا و ﻧﺎ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

عوامل اصلی بی دقتی در دانش آموزان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻻزم اﺳﺖ

ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﺛﺮﺷﺎن را ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ.

ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﯽ دروﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ:

• ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ: درد، رﻧﺞ، ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ

• اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز

• ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ

• ﺗﺮس، ﺧﺸﻢ و ﺷﺎدی

• ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

• ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ

• ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ

• ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺎدر در ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ( ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ دﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دارد)

ﺑﯽ دﻗﺘﯽ و ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

• ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮای ﮐﻼس درس

• ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ

• ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه

• روﺷﻦ ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی و…

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت، ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮد را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ:

• در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، دانش ﺂﻣﻮز اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ، ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﺸﺎط در ﺧﺎﻧﻮاده

• اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﻨﯽ

• ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻮدك

• ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد

ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ:

ﺗﻮﺟﻪ: اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .دﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ آن در ﻣﻐﺰ

اﻧﻮاع تمرکز:

• دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ-دﻗﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ-دﻗﺖ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ-دﻗﺖ ﭼﺸﺎﯾﯽ-دﻗﺖ ﻻﻣﺴﻪ

سهم حواس در یادگیری عبارت اند از بینایی (75%)-شنوایی (13%) – بویایی (6%)- چشایی (3%)- لامسه (3%)

ﻟﺬا اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ودﻗﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.

در ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا اﺑﺘﺪا داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺳﺪ.

دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ:

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

دﻗﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ:

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد.

ادراك(درك وﻓﻬﻢ):

دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ادراك ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎ داری در ﻣﻐﺰ.ادراك ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮاس ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد

وﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دو ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را دارﻧﺪ ﻟﺬا در ﻣﺮﮐﺰ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮ ادراك ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ادراك ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ادراك ﺷﻨﯿﺪاری:

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ادراك دﯾﺪاری:

ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﻓﻈﻪ:

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد.ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮاس ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ:

• ﺣﺎﻓﻈﻪ( ﺣﺴﯽ-ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ-ﺷﻨﻮاﯾﯽو ... )

• ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت: درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داردﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺪد9 - 5را در ذﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد

• ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت: درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ذﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ.

• ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدك در ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ-اﺷﯿﺎء و...

• ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ:ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدك در ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ، ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن وﺗﮑﺮار ﺻﺤﯿﺢ آن ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دقت

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری.

ﻟﺬا ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪودی از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ دﻗﺖ اﺳﺖ وﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس دارد.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع دروﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﺑﻌﺪ 45 دﻗﯿﻘﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻫﻢ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ رو ﺑﻪ دﯾﻮار درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﭘﺮت ﮐﻨﺪ از روی ﻣﯿﺰ و اﺗﺎق ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و روی ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﻮاس ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﭼﯿﺰی ﺷﺪ آن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﮑﻮت ﻧﺴﺒﯽ و... ﻫﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

راه ﺣﻞ

• ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

• از رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

• اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ و ﯾﺎ رﯾﺘﻤﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﺸﻮد.

• ﻧﻈﻢ داﺷﺘﻦ در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪدﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ.

• اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ راﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

• ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و روﺣﯿﻪ آﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

• ورزش و ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

• ﺧﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ وﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ وﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز داده ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی ﻫﺎ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

• ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ آن ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺷﻤﺮده ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

• ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

• ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﺮه ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدك ﺑﯽ دﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ

ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه را ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﻮدك ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ داده اﺳﺖ؟

• از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻗﺺ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.

• ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.

از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

• ﻧﺦ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن و...

• از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.ﻣﺜﺎل: ﻣﻦ دﯾﺮوز............

• ﺑﺮﯾﺪن ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز.

• ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و... را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ

ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﯽ دﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ راﺑﺒﻨﺪد و اﺷﯿﺎء را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ وﻧﺎم اﺷﯿﺎء را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

• اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ.

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺸﻨﻮ و ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﯿﺪاری ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ

• اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺼﺎب ﺳﻨﺞ: ﭘﺮورش دﻗﺖ وﺗﻮﺟﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ ودﺳﺖ

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻗﺖ و،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ ودﺳﺖ

• اﺳﺘﻔﺎده از دارت ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ ودﺳﺖ ودﻗﺖ.

• ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ واز داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ؟

• ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را از ﻣﺘﻦ دروس ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ وﯾﺎ ﺳﺮﮐﺶ و...ﺑﮕﺬارد.

• ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت آن را ﺑﺮدارﯾﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ را ﺑﮕﺬارد.

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ روی ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

• از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻼت در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ.

• از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل: ﺧﺎﻧﻪ-ﻣﯿﺰ-ﻟﺒﺎس ﻣﺜﺎل ﻋﺪدی: 9-8-6 ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻤﺎت را ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ 7 ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ 7 ﻋﺪد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ (ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻗﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ)

• ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺪاﻫﺎی اول و ﯾﺎ آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ.ﻣﺜﺎل:

آب ﺻﺪای آﺧﺮ آن (ب) اﺳﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ(ﺑﺎر).وﺳﭙﺲ ﺑﺎ آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎزد.

• ﭼﺸﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ او را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ.ﮐﻮدك ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻬﺖ ﺻﺪا ﺑﺮود.

• ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ روی ﻣﯿﺰ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ وﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد.ﺳﭙﺲ ﺟﺎی ﯾﮏ و ﯾﺎ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﺎی ﮐﺪام ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ

• از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺎم اﺷﯿﺎء داﺧﻞ ﮐﻼس ،ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎون ﻣﺪرﺳﻪ،ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن،آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر داﻧﺶ آﻣﻮز،و...را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

• ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ.داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ

• ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز دﻫﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ 3 ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

• ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺮف زدن ﻣﺜﻞ:اﯾﻦ زﻧﮓ ﻋﻠﻮم دارﯾﻢ=دارﯾﻢ ﻋﻠﻮم زﻧﮓ اﯾﻦ

• زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

• ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ:زﻧﮓ ﺑﻌﺪ روز رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﻢ.ﮐﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﯽ (روز) اﺳﺖ

• ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻄﻠﺐ وﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز.

• ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺮده ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز.اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از وﺳﺎﯾﻞ داﺧﻞ ﮐﻼس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

• ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﻗﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

ﻣﺜﻼ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﺤﺮك داﻧﺶ آﻣﻮز را ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺸﺎد اﺳﺖ.

• ﻣﺤﺮك ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﮐﻮدك ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮه و درب ﮐﻼس و...

• ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﮑﻼت وﯾﮋه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن

• از داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻗﺺ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ

• ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ

• از داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ

• از داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﺎل: ﻣﻦ دﯾﺮوز

• ﺑﺮﯾﺪن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳّﻂ داﻧﺶآﻣﻮز

• ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و … را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛

ﺳﭙﺲ از داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﯽدﻗّﺖ اﺳﺖ، ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪد و اﺷﯿﺎء را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم اﺷﯿﺎء را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

• اﻓﺰاﯾﺶ دﻗّﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﻌﻠّﻢ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی (ﺑﺸﻨﻮ و ﭘﯿﺪا ﮐﻦ) ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺷﻨﯿﺪاری،

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗّﺖداﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﭘﺮت ﻣﯽ ﺷﻮد.

• در ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ، ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط-ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ، ﮐﻢ ﺗﺮ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﭘﺮت ﺷﻮد.

• ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﯿﺠﺎن آور را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻼس ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﺜﺮت، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع روز اﻓﺰون ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻣﺤﺮك ﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار روی ذﻫﻦ و روان اﻧﺴﺎن، او را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎندادن وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادن، ذﻫﻦ ﻓﺮد، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻼش ذﻫﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻻ در اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ، ﻧﻤﺮه از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.

ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن، دﭼﺎر اﻓﺴﻮس ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ”ﺑﯽدﻗﺘﯽ“ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽدﻗﺘﯽ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد:

ﻧﺪﯾﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯽ از ﺻﻮرت ﺳﺆال، اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺑﯽدﻗﺘﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری ﻣﺎ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮاﮐﻢ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﺻﻄﻼح ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ.

ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻮاس ﭘﺮت اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس دارد.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻞ. ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ذاﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖ داده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎدی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺨﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ.

ﻟﺬا ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎری و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در اﻓﮑﺎر و ﺗﺨﯿﻼت و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﮕﺮ.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ درك و ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺮورش و ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درك و ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺸﻮد و اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻟﺬا ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎ و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺮد را در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ:

ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ،(1392) ـ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ – داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ،(1393)، ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ – داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻫﺎﺷﻤﯽ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ؛ ﺑﻼﻏﺖ ﺳﯿﺪرﺿﺎ (1391) ﺑﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ – داﻧﺸﮕﺎه آزاد.

ﺳﺎزواری, ﻣﻮﻟﻮد؛ ﺳﯿﺪرزﮔﺎر ﻣﯿﺮاﻧﯽ و ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪی، 1395، ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰﺣﻮاس داﻧﺶ آﻣﻮزان، اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه

ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان، ﻗﻢ، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ،

ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روزﺑﻬﺎﻧﯽ, ﻣﮋﮔﺎن و ﮐﻮرش ﮔﻮدرزی، 1395، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﺪراس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ازﻧﺎ و

اﻟﯿﮕﻮدرز، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺎﻟﺰی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان (ﻣﺘﺎﻧﺎ)

ﻣﻬﺮی, ﻻﻟﻪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎرﭘﻮر، 1393، راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن، اوﻟﯿﻦ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺷﺎدﮔﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺎدﮔﺎن

ﺑﺎﻗﺮی واﻧﺎﻧﯽ, زﻫﺮا؛ زﻫﺮه ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺳﻮﻟﯿﺎن، 1395، اﺛﺮ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮاﯾﺘﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان، اوﻟﯿﻦ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ، ﻗﺰوﯾﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)

ﺳﺎﻻری, ﻋﻠﯽ و ﻧﺮﺟﺲ ﺳﺎﻻری، 1395، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ، اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮوش ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی،