چرا هشت ؟

امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان، تصمیم گیری و کسب اطلاعات کافی در رابطه با شغل آینده است و اغلب به دلیل عدم آگاهی از مشاغل و در اختیار نداشتن مسیر مناسب برای دستیابی به شغل مورد نظر با مسایل و مشکلاتی از قبیل: انتخاب نامناسب رشته تحصیلی،  افت تحصیلی ، عدم انگیزه برای مطالعه، پی ‏بردن به بی‌حاصل بودن فعالیت تحصیلی، تغییر رشته و . . . مواجه می شوند.

سامانه هشت به شما کمک می‌کند تا ببینید چه شغلی و رشته‌ای در تناسب دقیق با علایق شماست شما فرهیخته گرامی می‌توانید در آزمون هشت شرکت کنید و با آرامش خاطر به سؤالات پاسخ دهید. سپس به شما راهنامه ای ) لینک به راهنامه زده شه )  داده می‌شود که در آن علایق، توانایی‌های شغلی، ارزش‌های کاری، مشاغل مناسب و نامناسب با علایق شما و همچنین رشته‌های دانشگاهی مرتبط مشخص‌شده است و البته رشته‌های تحصیلی متناسب با آن‌ها نیز به شما معرفی می‌شود

اهداف ما در سامانه ی هدایت شغلی تحصیلی ( هشت )

 • هدایت شغلی – تحـصیلی دانـش آمـوزان، دانشجـویان و دانش آموختگان کشور و شناسایی استعدادهای برتر به عنوان آینده سازان ایران اسلامی.
 • روشـن نـمـودن مـسـیـر آیـنـده تـحـصـیـلـی و شغلی جوانان برومند کـشور از طـریـق مـطــالــعـات و پـژوهـش هـای عـلمـی دقـیـق و روزآمد.
 • پرورش و بارور نمـودن خـلاقـیت دانـش آمـوزان و دانـشـجـویـان کـشــور در راستای ارتقـای فـرهنگ تولـید، سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشـور.
 • کـمـک بـه تـوانـمـنـدسـازی جـوانـان ایـران اسـلامـی از طـریـق شـنـاسـایـی و جـهـت دهـی بـه اسـتــعــدادهــا و تـوانـایـی هـای خــدا دادی ایـشـان بـا بـهـره گـیـری از بـسـتـرهـای فـنـاوری اطـلاعـات
 • ارائه ی راهکارها و مدل های علمی کارآمد در راستای مدیریت بهینه منابع انسانـی و رفـع مـعـضـلات سـازمـان هـا از طـریـق مـدل سـازی هـای بـومـی در زمـینه ی آزمون های استخـدامی، ارزیابی عمـلکرد، عـارضـه یـابـی و …

شناسنامه سامانه هدایت شغلی تحصیلی ( هشت )

 • دارای مجوز و تائیدیه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • حاصل تلاش بیش از ۱۰۰ پزوهشکر در زمینه های روانشناسی، روانسنجی ، جامعه شناسی مدیریت ، اقتصاد و آمار
 • نتیجه ۱۰ سال کار کار پژوهشی مداوم و مستمر
 • ترجمه و تحلیل بیش از ۶۰۰ کتاب و مقاله علمیملی و بین المللی
 • بررسی و تحلیل مدل های موفق هدایت شغلی و تحصیلی در دنیا
 • اجرا و هنجار یابی بیش از ۲۷۰۰۰ پرسشنامه در چهار مرحله
 • استفاده از مدل های روز دنیا جهت دسته بندی بندی تخصصی مشاغل
 • طراحی و تولید سامانه توصیف ویژگی های مشاغل با قابلیت های متنوع
 • تشکیل بانک جامع اطلاعات مشاغل شامل ۱۲۰۰ عنوان واحد شغلی
 • دسته بندی و ارائه ۱۲۰۰ عنوان واحد شغلی در ۲۴ گروه و ۱۶۷ سطح شغلی
 • تدوین کتب تخصصی رشته های تحصیلی در ۱۰۲ مجموعه دانشگاهی ( تدوین کتب لینک بخوره به سایت کتاب ها )

مزایای استفاده از آزمون هشت

 • آشنایی با علایق خود
 • آشنایی با توانایی های خود
 • آشنایی با ارزش های کاری خود
 • آشنایی با مشاغل متناسب با ویژگی های شما
 • آشنایی با رشته های تحصیلی متناسب با ویژگی های شما
 • پیش بینی میزان ماندگاری در شغل آینده
 • پیش بینی رضایت و موفقیت شغلی در آینده

ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن هشت

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻪﮔﺎم ﻻزم اﺳﺖ:

گام اول: ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.s-hasht.ir  امکان پذیر می باشد

ﮔﺎم دوم: ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺸﺖ

ﻫﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

آزﻣﻮن ﻫﺸﺖ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (۱۵ اﻟﯽ ۱۲ ﺳﺎل)، دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (۱۵ اﻟﯽ ۱۸ ﺳﺎل) و ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل (۱۸ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ)ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎم ﺳﻮم: ﺻﺪور راﻫﻨﺎﻣﻪ

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن در ﻗﺎﻟﺐ راﻫﻨﺎﻣﻪ ۲۴ ﺻﻔﺤﻪاي ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞرؤﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ:

آزﻣﻮن رﻏﺒﺖ

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼهﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﯾﻖ، ﺷﺶ ﻧﻮع ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد که در راهنامه ی آزمون هشت به تفصیل در مورد آن صحبت شده است .

آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﯿﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ، ۱۴ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪادي از آنﻫﺎ ﺑﺮاي اﺣﺰار ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. که در راهنامه ی آزمون هشت به تفصیل در مورد آن صحبت شده است .

 

آزﻣﻮن ارزشﻫﺎی ﮐﺎری

اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﭼﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮد از ارزش آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در آزﻣﻮنﻫﺎي ارزش ﮐﺎري ﮐﻪ ۱۱ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.که در راهنامه ی آزمون هشت به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . اﯾﻦ آزﻣﻮن در رده ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ارزش ﻫﺎي ﮐﺎري ﻧﺮﺳﯿﺪه است .

 

آزمون مشکلات تصمیم گیری

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي آن هستید  آزﻣﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي است ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ:

 • ﻣﻼك اﻋﺘﺒﺎر
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ
 • وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

مسیر تحصیلی

مشاغل پیشنهادی

مشاغل نامتناسب

ﻣﻼك اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻤﺮه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ آزﻣﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺘﺎن ﺳﻮﮔﯿﺮي داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﻤﺮه ﻣﻼك اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ﻧﻤﺮه اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ:

 • ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ
 • در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻐﻞ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻐﻞ

و در نهایت باید گفته شود که آینده شما با انتخاب‌های امروزتان تعیین می‌شود. به همین دلیل آزمون هشت بر رشد تصمیم‌گیری شما تأکید دارد و همین امر، توجه شما را از (پیش‌بینی آینده) به (خلق آینده) به‌دست خودتان معطوف می‌کند.شما مسئول پیشرفت خود هستید، این‌که بیاموزید که بیاموزید، سرنوشت‌ سازترین مهارت هزاره جدید است.