عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

بدون شک یکی از هدف های آموزش و پرورش، یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. عوامل مختلفی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر می باشند.شناسایی این عوامل در رفع مشکلات و نارسایی های موجود در سیستم های آموزشی مهم و ضروری ، است. از بین عوامل مختلف مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دو مؤلفه ی انگیزش و شناخت نقش حیاتی دارند. یکی ازابعادپیشرفت درآموزش عالی پیشرفت تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارت های اکتسابی عمومی یاخصوصی در موضوع درسی است که معمولا به وسیله ی آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو که اسا تید برای دانشجیان وضع می کنند اندازه گیری می شود. تمایل به پیشرفت و دوری از شکست هم چنین علاقه به رشته تحصیلی وادامه تحصیل،باعث افزایش انگیزه ؛ پیشرفت ودرنتیجه، باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می گرد

از جمله عوامل محیطی تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:

کسب مهارت های تحصیلی از شیوه های مختلف از جمله روش های فراشناختی کنترل فکر است. کاربرد فنون و مهارت های مطالعه و یادگیری باعث می شوند مطالعه ؛ آسانتر ، سریعتر و لذت بخش تر پیگیری شود.

مهمترین  مهارت ها ی مطالعه:

برنامه ریزی، مدیریت زمان، تمرکز حواس، یاداشت برداری، خلاصه کردن، تندخوانی،تقویت حافظه و تست زدن از جمله مهمترین مهارت های مطالعه هستند .فراشناخت در روانشناسی کلمه است که به صورت < شناختن شناختن > و یا < دانستن دانستن > تعریف شده است تاملی که انسان بر روی فرایند های ذهنی خود میکند، و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت می نامند.این مفهوم از مفاهیم نظریه ذهن به شمار می آید ، که به صورت عمومی دارای دو مولفه است: یکی دانش درباره شناخت، و دیگری قاعده بخشیدن به شناخت. کودک انسان تا پیش از دبستان هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درک نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد، از چهار سالگی به بعد است کهمی فهمد که افکار و باورهای دیگران بر رفتارشان تاثیر میگذارد و اینکه حتی ممکن است آنها از واقعیت به دور نیز باشد

حیطه های فراشناختی :

فراشناخت را می توان به سه حیطه دانش فراشناختی ، تجربه های فراشناختی و راهبردهای فراشناختی تقسیم کرد. دانش فراشناختی به باورها و نظریه هایی اطلاق می شود که افراد درباره تفکر خود دارند. تجربه های فراشناختی شامل ارزیابی ها و احساس هایی است که افراد در موقعیت های مختلف درباره ی وضعیت روانی خود دارند و راهبردهای فراشناختی پاسخهایی هستندکه برای کنترل وتغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خود تنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند راهبردهای کنترل فکر پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های نظام فراشناختی خود نشان می دهند. ولز و ماتیوس اختلال هیجانی را با راهبرد کنترل تهدید مشخص می کنند . افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از راهبرد ها استفاده می کنند . در یک مطالعه ی تحلیل عاملی ولز و دیویس، پنج راهبرد کنترل را مشخص کردند که از طریق پرسش نامه ی کنترل فکر ( TCQ) سنجیده می شود این راهبرد ها ارزیابی مجدد تنبیه ؛ کنترل اجتماعی ؛ نگرانی و توجه برگردانی را شامل می شود . هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش فراشناختی کنترل فکر بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد در واقع در این پژوهش به دنبال این سوال کلی هستیم که آیا با آموزش راهبردهای فراشناختی کنترل فکر می توان بر افزایش مهارت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تاصیر مثبت مشاهده نمود ؟ روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیل با رویکرد کتابخانه ای می باشد به این صورت که ابتدا به بررسی ماهیت آمورش فراشناختی کنترل فکر و پیشرفت تحصیلی و مهارت های تحصیلی پرداخته و در ادامه با بررسی سیر تکاملی پژوهش ها در سال های اخیر به صورت مروری به بررسی اثرات آموزش فراشناختی کنترل فکر بر افزایش مهارت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می پردازیم.

آموزش فراشناختی کنترل فکر

نظارت بر تفکر و رفتار علمی یک جنبه اساسی یادگیری خود تنظیمی است . منظور از کنترل ونظارت ، ارزشیابی یاد گیرنده ار کار خود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است. راهبرهای کنترل و نظارت ، برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است راهبردهای کنترل و نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن یا گوش دادن به یک سخنرانی خودارزیابی از طریق استفاده از سئوالاتی درباره مواد متن درسی برای چک کردن درک، نظارت کردن بر درک از یک سخنرانی و استفاده از راهبرد های آزمون گیری ( مثلا نظارت بر سرعت و انطباق دادن با زمان موجود ) در یک موقعیت آزمون می باشد. سیف نیز راهبردهای کنترل و نظارت را شامل : نظارت برتوجه در هنگام خواندن یک متن، از خود پرسیدن به هنکام مطالعه و کنترل زمان و سرعت مطالعه میداند. این راهبردها به یادگیرنده کمک میکنند تا هروقت به مشکلی بر میخورد به سرعت آن را تشخیص داده، در رفع آن بکوشد.

راهبردهای کنترل فکر عبارتند از :

مجموعه ای از روشهای مقابله ای که در پاسخ به تجربه هیجان های ناخوشایند با هدف غلبه بر فشار حاصل از هیجان ها بر انگیخته می شوند. معروف ترین راهبرد کنترل فکر در آسیب شناسی روانی ، سرکوب است که پژوهش ها رابطه قوی را بین شدت سرکوب با شدت اختلال OCD نشان داده اند در مدل فراشناختی راهبر دهای کنترل به فکر به 5 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : راهبردهای حواس پرتی ،کنترل اجتماعی ، نگرانی کردن ،خود تنبیهی و ارزیابی مجدد.

تمرکز حواس

یکی از شرایط ضروری یادگیری موثر، داشتن تمرکز حواس به هنگام مطالعه است، بدون تمرکز مطالبی که درک و فهم آن فقط یک ساعت وقت لازم دارد ممکن است دو یا چند ساعت وقت بگیرد و هرگز بخوبی فهمیده نشود. تمرکز به هنگام مطالعه مطلبی که مورد علاقه خواننده است ، کاری نسبتآ آسان است، اما در موردی که علاقه و انگیزه ای وجود ندارد و با اینکه اجباری در کار باشد، تمرکز حواس دشوار میشود. همه ما بارها این تجربه را داشته ایم که گاه چند صفحه از کتابی را خوانده ایم اما به علت عدم تمرکز حواس نتوانسته ایم مطلبی که خوانده ایم به یاد آوریم . این وضع می تواند تحت شرایط مختلفی پیش آید نظیر مطالعه هنگامی که خسته هستیم یا موقعی که مطلب پیچیده است .

مهمترین عوامل موثر در کاهش استرس

دل زدگی ؛ فقدان علاقه و انگیزه ؛ در خواب و خیال رفتن و حواسپرتی از مهمترین عواملی هستند که باعث کاهش تمرکز حواس می شوند . تمرکز حواس کلید کارآمدی در مطالعه است وکلید اساسی ایجادتمرکز حواس کاربر متونی است که خواننده را در عمل مطالعه فعال می سازد و سبب ایجاد واکنش در حین مطالعه می شود : سئوال کردن خواننده را به سمت نویسنده می کشاند از این طریق وی به دنبال چیزی میگردد و به احتمال زیاد آن را به دست می آوردسئوال کردن خواننده را به سمت نویسنده هدایت می کند از این طریق وی به دنبال چیزی می گردد . تجسم کردن مستلزم کاربرد حواس خواننده ودر نتیجه جان دادن به کلمات نویسنده است. علامت گذاری و حاشیه نویسی خواننده را وا میدارد تا درباره ساختمان مطلب مورد مطالعه اتصمیم بگیرد خلاصه برداری و سازمان دادن مطالب ذهن خواننده را در قبال آنچه که میخواند به واکنش فعال میدارد. ربط دادن از خواننده میخواهد تا مطالب و اندیشه های نویسنده را با سایر اطلاعاتی که دارد ربط دهد .خواننده باید با سرعتی که نزدیک به سرعت عبارت خواندن به نوع دیگری کمک به تمرکز حواس میکند. از طریق عبارت خوانی خواننده باید با سرعتی که نزدیک به سرعت اندیشیدن اوست بخواند اگر سرعت مطالعه آنقدر کم باشد که ذهن از حالت فعال بودن باز بماند، حواس پرتی ایجاد می شود.

حواس پرتی

یکی از علت های مهم عدم تمرکز حواس خوانندگان به هنگام مطالعه حواس پرتی آنهاست. حواس پرتی اغلب خوانندگان را می توان به حواسپرتی درونی و حواس پرتی بیرونی تقسیم کرد.

حواس پرتی درونی :

عبارت است از افکار و اندیشه هایی که برای مطالعه خواننده مزاحمت فراهم میکنند .یکی از مهمترین عواملی که ، سبب حواس پرتی درونی اضطراب است. اضطراب افکار نامربوطی را برمی انگیزد و از این طریق تمرکز حواس را کاهش میدهد در این موقع روش آرمیدگی به منظور کاهش اضطراب و افزایش تمرکز حواس روش بارمفیدی است. عوامل دیگر عبارت اند از : اجتماعی و اقتصادی. در این گونه موارد بهترین کاری که خواننده می تواند انجام دهد این است که به هنگام مطالعه یک تکه کاغذ در اختیار خود قرار دهد و هرگاه مشکل و مطلبی ذهن وی را مشغول کرد فوری یکی دو کلمه در مورد ان روی کاغذ بنویسد و تاریخی را هم که تصمیم دارد به آن مشکل رسیدگی کند یادداشت کند این کار خیال خواننده را بابت مشکلی که ذهنش را در گیر کرده است راحت می کند ،اگر با این کار هم مشکل دست بردار نیست بهتر است از مطالعه صرف نظر کرده و مشکل را حل کند و بعد با خیال راحت مطالعه را شروع کند.

حواس پرتی بیرونی :

این گونه حواس پرتی ها غالبآ مربوط به محیط مطالعه هستند نظیر سرو صداهای که به گوش میرسند سردی یا گرمی محل مطالعه و نور کم چراغ مطالعه و .... در این گونه موارد با انتخاب مکان مناسب برای مطالعه میتوان عوامل مزاحم را تا حد زیادی از بین برد . رابطه مهارت های تحصیلی و آموزش فراشناختی کنترل تفکر در دانشجویان نشان داد غالب دانشجویان به هنگام مطالعه با مشکلاتی مواجهند، مشکلاتی مانند عدم تمرکز حواس به هنگام مطالعه ( 25/42 درصد ) نداشتن حوصله ی درس خواندن ( 3/17 درصد ) کند خوانی و خوب یاد نگرفتن مطالب( 14/8 درصد ) و اکثرا ( 8/93 درصد ) در زمینه های روش های صحیح مطالعه آموزش های لازم را ندیده اند.

کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی عبارت از وسایلی است که بر رفتار افراد اثر می گذارد و آنان را به پیروی از هنجارها و ارزشها وادار می کند. در صورتی که فردی از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزشهای اجتماعی باشد،از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرد واژه کنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت،توانائی،تسلط و اقتدار آمده است.این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اجبار اجتماعی منطبق است و این همان معنائی است که اگوست کنت تحت عنوان قدرت معنوی به کار برده است از نظر اگوست کنت ویژگی اصلی قدرت معنوی آن است که هدایت عالی تعلیم و تربیت خصوصی و عمومی را بر عهده دارد.

قدرت معنو ی

قدرت معنوی عبارت است از مجموعه افکار و عاداتی که افراد را برای پذیرش نظم جامعه ای که در آن زندگی می کنند و وظیفه ای که انجام می دهند آماده می سازد. وی می گوید تعلیم و تربیت تنها به نسل جوان اختصاص ندارد ،بلکه نسل بالغ را نیز شامل می شود. بنابراین همه وظا یف اجتماعی را در بر خواهد داشت. هدف این وظایف معنوی آن است که اصولی که در افراد نفوذ پیدا کرده است، یعنی ارزش ها ،هنجارها و رسوم و غیره را به آنان نشان دهد و با استفاده از حد اعلای تاثیر وسایل اخلاقی هر بار که افراد از این اصول دور می شوند به آن وادار شود و آنان را به اجرای این وظایف برانگیزد در واقع کنترل اجتماعی بر اساس ضرورتی است که از طرف جامعه برانگیخته می شود و افراد را به منظور حفظ انتظام جامعه به قبول ارزشهای اجتماعی و رعایت هنجارها ی اجتماعی وادار می کند و در اجرای این امور،جامعه نظام ها ی پاداش و مجازات ویژه ای دارد. بدینسان افرادی را که خلاف ارزشها و هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند سرزنش و مجازات می کند و آنهایی را که رفتاری متناسب با هنجارها و ارزشهای اجتماعی جامعه دارند تشویق می کند و پاداش می دهد.

نگرانی کردن

نگرانی پدیده است شگفت انگیز که تقریبا همه ی ما با آن آشنا هستیم و می توان گفت به اندازه ی تاریخ بشر قدمت دارد هر گاه بشر خود را با عامل تهددی کننده ای (خیالی یا واقعی ) مواجه دیده احساس نگرانی را در خود تجربه نموده است اگر چه این برداشت که نگرانی تا حدی ضروری است غیر معمول نمی باشد ولی اکثر ما ترجیح میدهیم که ازنگرانی بپرهیزیم گاهی اوقات این واهمه وجود دارد که در صورت متوقف کردن نگرانی احتمال رخ دادن اتفاقی ناگوار که فکرش ما را به خود مشغول ساخته بیشتر می شود افراد نگرانی یک سری از نمایشها و داستان های خیالی مصیبت بار را در ذهن خود ایجاد نموده و می پرورانند و سعی می کنند که عواقب و پیامدهای آنها را نیز تصور کنند و مورد مداقه قرار دهند آنها ممکن است همچنین سعی نمایند که دشواریها و مشکلات مربوط به مصیبت مورد نظر را به طور ذهنی مرتفع سازند و تدابیری برای اجتناب از آنها یا آماده سازی خودشان جهت مقابله با آنها بی اندیشند نگرانی ممکن است دارای یک سیر طبیعی دورانی باشد . نگرانی از جمله موضوعاتی است که سابقه طولانی را در ادبیات روانشناسی دارا نیست و عمدتا ً با واژه هایی چون اضطراب ترس دلهره و.... معادل فرض شده است نگرانی را تلاشی برای حل مساله تعریف می کند که طی این فرایند ، توالی افکار نگران کننده به وسیله ی محرکی ترس آور شروع می شود ودر این فرایند فعالیت فکری حل مساله برای پیشگیری از بروز حادثه ای نامطلوب در آینده برا ی سازگاری با آن دنبال می شود.

پیشرفت تحصیلی

فرد در دنیای امروزی برای ورود به جامعه و رو به رو شدن با موقعیت های مختلف آن دارای ویژگی های شخصیتی و فردی خاصی است و این ویژگی های فردی و شخصیتی هم تحت تأثیر مسائل گسترده تر جامعه بوده و هم بر آنها تأثیر می گذارد. در جامعۀ امروزی تحصیلات و به تبع آن پیشرفت تحصیلی به دغدغه های اصلی والدین برای کودکان و نوجوانان خود بدل شده است. در حقیقت می توان گفت برای جوامع امروزی تحصیلات مناسب به هدف دست یابی به موقعیت های اجتماعی ؛ شغلی و اقتصادی بالاتر یکی از اهداف اصلی برای سیاست گذاران کشور ها تلقی می شود و ملاک اثر بخشی آموزش نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان است بنابر این شناخت ابعاد مختلف پیشرفت تحصیلی و متغیر های مرتبط با آن گام نخست و اصلی برای این هدف است. پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است. به طوری که بتوان آنها را در دو مقوله کلی عوامل مربوط به "تفاوت های فردی و زندگی خانوادگی" و " عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش" مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر پیش رفت تحصیلی به جلوه ای از وضعیت تحصیلی دانش آموز یا دانشجو اشاره دارد که این جلوه ممکن است نشان دهنده نمره یک دوره، میانگین نمرات برای مجموعه ای از دوره ها در یک درس یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد

رابطه آموزش فراشناختی کنترل فکر با پیشرفت تحصیلی

در پژوهش به بررسی رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش تعدیل کنندگی اندازه مدرسه پرداختند. آنان بیان داشتند که فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهنده ای است که معلم ان، والدین و مدیران برا ی نگاهی هماهنگ به شیوه ها و سنت های محلی( منطقه ای) خود، نیازمند آن هستند. یافته های آنان نشان داد از بین مولفه های فرهنگ مدرسه صرفاً مولفه ی روابط همکاران پیش بینی کننده ی معنادار پیشرفت تحصیلی بود. همچنین، یافته ها حاکی ازاین بود که در مدارس با حجم کوچک رابطه ی پبشرفت تحصیلی با مولفه ی روابط همکاران مثبت و معنادار بودولی در مدارس با اندازه ی بزرگ این رابطه مشاهده نشد.یکی از مولفه های افزایش پیشرفت تحصیلی توجه به فرهنگ مدرسه است. در مدرسه ها ی با اندازه ی کوچک این مولفه نقش موثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ایفا می کند. در این رابطه می توان ادعا کرد که با توجه به اینکه فرهنگ مدرسه از جمله مواردی است که بر کنترل فکر دانش آموزان تاثیر می گذارد، لذا پس این امر تاثیر معنا داری بر پیشرفت تحصیلی آنان نیز خواهد داشت. اعلام کردند که در مجموع عملکرد تحصیلی دانش آموزان متاثر از شرایط دانش آموز و محیط بیرونی او می باشد. در پی فزونی یافتن مطالعات در مورد ویژگی های یادگیرندگان خود تنظیم تعداد قابل ملاحظه ای از این مطالعات که یاد گیری خود تنظیم با کیفییت یادگیری ؛ عملکرد و نتایج تحصیلی مثبت ارتباط زیادی دارد

مهارت های تحصیلی

از جمله مهارت های تحصیلی مهم و قابل بررسی در این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برنامه ریزی

به نظر میرسد این راهبردها به یادگیرنده در برنامه ریزی جهت استفاده از راهبردهای شناختی و نیز در فعالسازی یا برجسته نمودن جهت سازماندهی و درک ساده تر مطالب کمک میکند. راهبردهای برنامه ریزی ، جنبه های مرتبط دانش قبلی با تکلیف یادگیری جدید شامل : تعیین اهداف مطالعه، نگاه اجمالی به متن قبل از مطالعه پرسیدن سوالات کلی قبل از خواندن یک متن و تجزیه وتحلیل تکلیف می باشد راهبردهای برنامه ریزی را شامل تعیین هدف برای یادگیری ومطالعه پیش بینی زمان لازم برای مطالعه ، میباشد سیف تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخرود با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید میداند

مدیریت زمان

زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار انسانها قرار دارد زیرا تمامی منابع به شرط وجود زمان ارزش مییابند. مهمترین وظیفه ما اینست که برای زمان اهمیت جدی قائل شویم و با بهره گیری از آن، برنامه ای داشته باشیم برنامه ریزی برای مطالعه در پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت دارد برخی از دانش پژوهان عادت دارند که در روز قبل از امتحان به اتاق مطالعه خودشان بروند، خود را زندانی کنند و تا پاسی از شب بدون وقفه به مطالعه بپردازند و بعد هم شکایت دارند این همه وقت صرف کردند ولی نتیجه مورد نظر عایدشان نشده است. نکته بسیار مهم این است که همانطور که ماهیچه های انسان بعد از مدتی کار و فعالیت احتیاج به استراحت دارند، در واقع بعد از گذشت زمانی از شروع مطالعه، کم کم گیرایی مغز پایین می آید و مغز مانند ابتدا فعالیت نمی کند و کمی استراحت کمک بسیار بزرگی به بالا بردن توانایی مغز میکند. برای این منظور لازم است زمان مطالعه خود را به چند قسمت تقسیم کنید و ما بین هر قسمت زمان هایی را برای استراحت در نظر بگیرید که این زمان ها برای افراد مختلف متفاوت است.

یاداشت برداری

از دیگر روش های مهارت تحصیلی بوده که از مهمترین آنان نیز به شمار می رود.عموما از دانشجویان انتظار می رود با توانایی یادداشت برداری خوب تحصیلات دانشگاهی را شروع کنند. دبیرستان این توانایی را ایجاب نمی کند و بنابراین مهارتهای خوب گوش دادن ویادداشت برداری در مقطع دانشجویی ضرورتا باید بهتر گردد. یادداشت های کافی جزء ضروری یادگیری و مطالعه کار آمد در دانشگاه به شمار می آید. در درجه دوم دانشجو باید یادگیرنده فعال و مثبتی باشد و با علاقه به مطالب درسی با طرح پرسشهایی برای دریافت پاسخ در کلاس شرکت جوید. با توجه ویژه به مطالب اصلی، یادداشتهای دقیق بردارد

خلاصه کردن

در پژوهش خود نشان داد که یادآوری مطالب با خلاصه برداری ابزاری است، برای بهبود مهارتهای خواندن و مطالعه حذف اطلاعات تکراری ، حذف اطلاعات معمولی ، یعنی شناسایی اطلاعات اصلی ، کارآمد بودن در خلاصه برداری ارتباط دارد. گزارش کردن و ارتباط دادن اطلاعات اصلی با اطلاعات دیگرتسلط یافته اند. هنگامی که دانش آموزانی که طرز خلاصه کردن را نمی دانستند در این ارتباط آموزش دیدند در مقایسه با سایر دانش آموزان در یادگیری متون بهتر عمل کردند

تندخوانی

تند خوانی نیز یکی از اصول افزایش مهارت های تحصیلی است به گونه ای که این روش مبتنی بر فن دید زدن بوده و مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم برروی صفحات است , نتیجه گیری این مطالعه با استناد به مطالعات دیگر پژوهشگران نشان داد که آموزش فراشناختی کنترل فکر دانشجویان باعث افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی شده است. تأثیر آموزش فراشناختی کنترل فکر بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های تحصیلی در تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش ها با تحقیق دیگر پژوهشگران هماهنگ است که نشان دادند آموزش فراشناختی کنترل فکر میتواند افسردگی و اضطراب را کاهش دهد و موجب پیشرفت و بهبود گردد . با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش فراشناختی کنترل فکر بر افزایش مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که براساس یافته های پژوهش های گذشته آموزش فراشناختی کنترل فکردر ، دانشجویان بود افزایش مهارت های تحصیلی دانشجویان از جمله تمرکز حواس، یاداشت برداری و ... میتواند مفید و موثر واقع شود. هم چنین این مهم در تحقیقات دیگر گذشتگان نشانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان گشته است. در پایان پیشنهاد میشود که آموزش فراشناختی کنترل فکر در دانشگاه ها و یا پیش از ورود دانشجویان به دانشگاه و به ویژه در دوره دبیرستان توسط مشاوران انجام و مشاوره ی گروهی به جای فردی جایگزین گردند.