ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮنﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ در اﻧﺘﺨﺎب شغل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن

ﭼﮑﯿﺪه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﭘﻮﯾﺎ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

ﻟﺬا ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﻧﻮاده، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻗﺸﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺲ از زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮك ﮐﺎر و ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده و

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ﺷﻐﻠﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ، اﻣﮑﺎن ﺟﺬب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آزمون ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ، ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای زاﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد30ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ اﺟﺮا و31 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون اﺟﺮای آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ در ﻫﺮ دوﮔﺮوه ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، رﻏﺒﺖ ﻫﺎ، اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ spss21  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺷﺪ ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارده اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در اﯾﺮان در ﺳﺎل 1350 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺳﺎل 1354 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻃﺮح راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪوّن در اﯾﺮان، در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮای آن در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل درﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

تعریف راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و مشاوره شغلی

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل ورزد.

از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ، اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، رﻏﺒﺖﻫﺎ و وﺿﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﭙﺮدازد.

ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻀﻮری ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻐﻠﯽ دارد ( و  ﻣﺸﺎور ) ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺣﻞ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎره ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎوره شغلی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﭙﺮدازد

ﻣﺸﺎور ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻣﺸﺎور ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻊ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ  ﯾﺎری دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ 5 ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

اول

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻊ

دوم

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺶ آﻣﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ

ﺳﻮم

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻠﻢ

ﭼﻬﺎرم

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای

ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺷﻐﻠﯽ ازآزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪاد و رﻏﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻟﺬا ﻣﺸﺎور ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری و ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻫﺎ در

ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ

اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﮋه ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، رواﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻤﺎﯾﻼت، ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﯾﮕﺰ و اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ در ﺳﺎل 1923 ﭼﻬﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ، ﺳﻨﺦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدن ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ-درون ﮔﺮاﯾﯽ،ﺣﺴﯽ- ﺷﻬﻮدی، ﻓﮑﺮی-اﺣﺴﺎﺳﯽ، ﻗﻀﺎوﺗﯽ-ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺳﻨﺦ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ، آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻨﺦ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺿﺮورت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل درﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰار ﮐﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪادادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎزﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﻮری ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪهای رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﻔﺎء و ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر و ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دارد. از اﯾﻦ رو، ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﻢﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد

اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس ﻓﻨﺎوری در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد

در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ، ﻧﻈﻢ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﻮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻫﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻟﺬا اﻓﺮاد از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و از اﯾﻔﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بخاطر ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮔﺮدد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ دارد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ... ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﺑﻬﺮه وری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد

اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻋﻼﻗﻪ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

ﺗﯿﭗ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﯾﻮﻧﮓ ﯾﮏ ﺗﯿﭗ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻈﺎم ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ وﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادراك ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺳﻨﺦ ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺪام، ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﺟﺮای ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

روش شناسی

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺦ ﻧﻤﺎی ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﯾﮕﺰ و دﺧﺘﺮش اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﺎﯾﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 51درﺻﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از از ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ- درون ﮔﺮاﯾﯽ، ﺣﺴﯽ ﺷﻬﻮدی، ﻓﮑﺮی اﺣﺴﺎﺳﯽ 74درﺻﺪ، 39درﺻﺪ،78درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت آن ﻫﺎ ﺑﻪ 16ﮔﺮوه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ درون گرایی (EI)، ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ (Tf) ، ﺣﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ شهودی (SN) رﯾﺎل ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪه(PJ)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 87درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و دارای ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﻗﻪ،اﺳﺘﻌﺪاد، اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 18 ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 40 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ اﺟﺮام دادﻧﺪ. ﺷﺪ و 40 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب

ﺣﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

از اﯾﻦ رو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و رﻏﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .

ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

و آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آزﻣﻮن رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اﻣﺮوزه داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ـ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ـ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺻﺤﯿﺢ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﻮتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﺿﻊ ﺑﺪﻧﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی وﯾﮋه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، رﻏﺒﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻓﺮد ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ، ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزش، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻘﺎ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﮐﺎر و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻠﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﻮرم در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮد اوﻻً زودﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل در آن ﺷﻐﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ.

اﻣﺮوزه در ﺑﺎزارﮐﺎر، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﺷﮑﺎر ﺷﻐﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ را ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﻧﺪ زودﺗﺮ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﺒﺎﻃﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار spss21در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 5درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ ازﻣﻮن و ازﻣﻮن اﻧﮑﻮا ﺑﺮای اﺛﺮ ازﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در رده ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ47/5درﺻﺪ، واز ﻟﺤﺎظ وﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ 66/5درﺻﺪ ﻣﺠﺮد و از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ 56 درﺻﺪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﮑﻮا ﺑﺮای اﺛﺮ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺛﺮ اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 1درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻐﻞ، اﺳﺘﻌﺪاد، اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

جدول 1  

مشاهده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﻼﻗﻪ در ﺳﻄﺢ 0/01 ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﻐﻞ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

جدول 2

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻌﺪاد در ﺳﻄﺢ 0/01 ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻐﻠﯽ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ

جدول 3

مشاهده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﻄﺢ 0/01 ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﺮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

زوﻧﮑﺮ،  ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي، ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ دوم، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ

ﺳﻌﺎدت، ار(1385) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ

شفیع آبادی ، ع (1381)،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺷﻐﻠﯽ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎ، ش، ﻓﺘﯽ، ل و ﻫﻤﮑﺎران(1387). راﺑﻄﻪ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 4

ﺷﻬﺮآﺷﻮب، ت (1385). راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭘﺎﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

ﺷﻮﻟﺘﺰ، د. ا. ﺷﻮﻟﺘﺰ، س (1992) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(1384)، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ارﺳﺒﺎران

Baron, S. A .Hoffman, (2000) When work equals life: the next stage of workplace violence. Oxnard, CA: pathfinder. Churton. Med. (٢٠٠١). Theory and method . Macmillenpress. LTD http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=4616 http://etvt.blogfa.com/post-34.aspx http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en