اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨّﺎوری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ویژگی جامعه صنعتی، تحول ارزش ها و تنوع مشاغل است.

رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی، موجب از بین رفتن برخی مشاغل و به وجود آمدن مشاغل جدیدی می شود.

راهنمایی افراد به سمت مشاغل مناسب با هدایت آنها به تغییر شغل با توجه به مشاغل جدید، یکی دیگراز خدمات مشاوره ای است و اﺻﻮﻻً ﻓﻠﺴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ازﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد، رﻏﺒﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ، ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد، ﺿﺮورت ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪان ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮد؛ وﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر در آن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺷﺒﺎعﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﯾﺎﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

چرا مشاوره شغلی لازم است ؟

 • تنوع شغل‌ها بسیار بیشتر از سال های گذشته است . پدران ما این همه گزینه برای انتخاب شغل نداشتند، از بین این همه گزینه مختلف، کدامیک مناسب حال من است؟ کدام شغل می‌تواند رضایت شغلی را برای من به ارمغان آورد؟
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادیﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، آﻧﻬﺎ در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در رﺷﺘﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﺴﺐﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 •  اﻓﺮادیﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ:
  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻟﺰدﮔﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ در ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 •  ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻ، در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ شغلی در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻬﺮه وری و درﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

به صورت کلی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

 •  ﺑﯿﮑﺎری
 • ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • بهره وری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
 • اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدن ﺷﻐﻞ ﻓﺮدی ﻻﯾﻖ، ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
 • ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮد
 • ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان روزاﻧﻪ ﮐﺎر.

ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را در آن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮیﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ.
بدون ﺷﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪهﺷﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش ﻧﺪارد، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، آﯾﺎ ﻏﯿﺮازاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازی و ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺿﺮورت ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺟﺮا ﺷﻮد.

چه موقع سراغ مشاور شغلی برویم؟

در چنین وضعیت‌هایی بهتر است سراغ یک مشاور شغلی خوب برویم:

 • وقتی از شغل فعلی راضی نیستیم و هفته‌هاست با زحمت زیاد و با بد و بیراه گفتن به خودمان و این روزگار از خواب بیدار می‌شویم. (از کارم بدم میاد، چی کار کنم؟)
 • وقتی تصمیم به تغییر شغل گرفته‌ایم ولی استرس تغییر شغل داریم و نمی‌دانیم دقیقا باید چطور این کار را انجام دهیم. با مخالفت خانواده چه کنیم؟ (تعامل با اطرافیان در حین ایجاد تغییر در زندگی)
 • وقتی در حال تحصیل هستیم و متوجه شده‌ایم به هر دلیلی دوست نداریم در زمینه مربوط به رشته تحصیلی‌مان، فعالیت کنیم. حالا باید چه کاری انجام دهیم؟ تغییر رشته یا ادامه تحصیل و تغییر در مقاطع بالاتر یا …؟ (ارشد بخونم یا نه؟) (ادامه تحصیل بدهم یا نه؟ دکترا بخوانم؟ و البته بسیاری موارد دیگر.

ضرورت پیاده سازی یک سامانه به روز و کارآمد هدایت شغلی و تحصیلی در کشور:

 •  اهمیت رضایت شغلی به منظور افزایش بهره وری کاری و اقتصادی جامعه.
 • لزوم تعیین ویژگی های شخصیتی افراد قبل از انتخاب رشته تحصیلی و شغل.
 • ضرورت شناخت نسبت به مشاغل و رشته های دانشگاهی به منظور رشد شخصیتی و شغلی افراد جامعه.
 • لزوم آگاهی از محتوای رشته تحصیلی که تضمین کننده بهترین آینده برای افراد جامعه است.
 •  تبیین توانایی های لازم برای مشاغل مختلف.
 •  تعیین منطقی انتظارات شغلی.
 •  ضرروت هدایت شغلی – تحصیلی در اسناد بالادستی آموزشی کشور .
 •  لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات والدین و معلمین از ویژگی های شخصیتی دانش آموزان.
 •  ضرورت شناخت شغلی که باعث احساس غرور و افتخار در فرد شده و استعدادهای او را رشد میدهد.
 •  لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات مدیران از ویژگی های شخصیتی کارمندان به منظور ضرورت احساس تأیید واحترام به تلاش کاری افراد.
 • تحلیل چرایی خستگی از کار پس از گذشت مدت زمانی.
 •  ضرورت تعیین ورود بین دبیرستان، هنرستان یا کار و دانش.
 •  توضیح دقیق آنچه در شغل افراد مختلف را راضی میکند بر اساس تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی.
 • اهمیت انتخاب بین دو رشته مشابه برای دانشگاه.
 • تبیین منطقی دلسردی در کار و استعفاهای زودهنگام و تغییر شغل.

سامانه هشت برای شما چه کاری انجام می دهد :

 •  دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار و افراد شاغل را به سوی متناسب ترین رشته تحصیلی و شغل هدایت می کند.
 •  رشته تحصیلی و شغل پیشنهادی هماهنگ با علاقه مندی وتوانایی و ارزش منحصر به فرد اشخاص به آنان پیشنهاد می دهد.
 • باعث ایجاد شناخت از تفاوت های فردی به اشخاص ، معلمین ، مدیران مدرسه ، مدیران سازمان ها ، مشاوران تحصیلی ، والدین و ارائه راهکار برای افزایش کارایی ایشان می شود .
 • توانایی ها و ارزش های کاری مشاغل مختلف را مشخص می کند و سطح توانایی ها و ارزش های کاری فعلی افراد را روشن و با شغل متناسب ایشان قیاس می کند.

اﻫﺪاف سامانه هشت:

اهداف کلی :

 •  اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎی شغلی – تحصیلی .
 • راه اﻧﺪازی ﯾﮏروﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر .
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ .
 • ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ی شغلی – تحصیلی در ﻗﺎﻟﺐ۳۲ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ .
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ:

 • اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی ﺑﻮﻣﯽ.
 • ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی.
 • ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی.
 • ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﺟﺮای ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪی اول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد) و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ)و رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪی ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

شناخت خود شناخت شغل شناخت رشته هاي تحصيلي
علايق نام واحد شغلي رشته هاي متوسطه دوم
توانايي ها سطوح شغلي دانشگاه ها و واحد هاي آموزشي
ارزش هاي کاري مشاغل مرتبط واحد هاي درسي هر رشته
ابزار هاي مورد استفاده شغل معرفي هر درس
کار فرمايان و استخدام کنندگان رشته هاي دانشگاهي
مخاطرات بهداشتي
مخاطرات ايمني
آموزش هاي لازم احراز شغل
محدوديت هاي موثر بر احراز شغل

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزشﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ وی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن ﺷﻐﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.