مشاوره هدایت آموزشی - شغلی و رﻓﻊ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺸﻮر

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مشاوره هدایت آموزشی - شغلی ویژگی های ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻣﺠﺪد آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺪاﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻋﺰم ﺟﺪی در ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن ﺳﺘﺎد و ﺻﻒ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻮدن، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﺟﺮاء ﺑﺮای ارﮐﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح از روﯾﮑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ و از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﻨﺪه و ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارزﺷﯽ2 STEEPV    ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮان دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ مهارت  از ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ- ﺷﻐﻠﯽ، ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:

 • ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻼش ﻫﺎ.
 1. ﻣﺮﺑﯽ : ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺲ.
 2. ﻣﺮﮐﺰ : ﺗﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارآﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ اﻣﻮر ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ.
 •  ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ
 •  اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ای (ﺷﻐﻠﯽ) ﺷﺎﻣﻞ : ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
 •   آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ – ﻣﻬﺎرﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر.

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻧﻮع ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

1) ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮی در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ

 ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ی ﮐﺸﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺎﯾﺪار، از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای رﺳﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ارﺗﺒﺎط دارد.

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ی ﮐﺸﻮر

از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﺎﯾﺪار  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪاﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺎﯾﺪار، از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

 ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻬﺎدی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻋﺰم ﺟﺪی در ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن ﺳﺘﺎد و ﺻﻒ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻮدن، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﺟﺮاء ﺑﺮای ارﮐﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح از روﯾﮑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎیﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 اﯾﻦ روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ¬ﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ وژرف از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺪل ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.

2) روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺴﺘﻪ، ﭘﺮﺷﺘﺎب و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻋﻢ از ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن، ﺗﺒﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ

در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 •  روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ
 •  روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ
 • روﯾﮑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح از روﯾﮑﺮد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎنو ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ و ژرف از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺪل ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.

 اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن-ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻼﻃﻢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻨﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر در ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و دﺷﻮاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺴﺖ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﺎ اﻣﺮوزه دوﻟﺖﻫﺎ،ﻓﺮاﮔﯿﺮان، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺧﻮدﻣﺤﻮری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را از از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ، ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﻮﯾﺖ، رﺳﺎﻟﺖ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻣﺠﺪد- آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت ﻓﺮاﺧﻮان و ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﺻﻼﺣﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ- ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺪاﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای درﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

3) نمودار مفهومی پژوهش

4) ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر

5) ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای

6) ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎری و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻧﻮع ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی، ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

7) ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و داده ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن از اﺑﻌﺎد درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ)ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی( در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﻨﺪه و ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارزﺷﯽ1  STEEPV   ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻨﻪای و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺮكﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮان دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت از ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ- ﺷﻐﻠﯽ، ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

8)  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

 ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار، ﻓﻨﺎوری، ﻧﻮآوری، ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﺮﮐﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن، ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد وادار ﮐﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش، ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪارك ﺑﺮای آﻣﻮزش، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزش،ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ

1-      ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

2-      ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ

3-      -اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﻫﺎ

4-      ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ، ﻧﻘﺸﻪ راه و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺶ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ : اﻫﺪاف،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ...؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده

 اﺻﻠﯽ: ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دوره ﻫﺎ آﻣﻮزﺷﯽ و ...؛

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ : ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎری ﻣﺮﮐﺰ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ هدایت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ادارات ﮐﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

9) ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای از اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﭘﺮورش ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ، ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﺮورش ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺬﯾﺮش در اﺟﺘﻤﺎع، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ در دوره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﮐﻪ در ﭘﯽ اﯾﻦ دوره ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی در ﻃﻮل ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻬﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

10) راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ی آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﺎوراﻧﻪ، ﻋﻠﻤﯽ ، ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن،

ﻣﻬﺎرت ﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرآﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﻃﻼع از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ روش ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ، ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ، ارﺗﻘﺎء و ﺳﺎزﮔﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ی ﻓﺮد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و رﻏﺒﺖ ﻫﺎی ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻻزم را ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺿﻤﻦ ﺑﺮوز

ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

 ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻬﺮه وری وی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ رﻏﺒﺘﻬﺎ، ﻋﻼﯾﻖ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .

 ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﺸﺎوره در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺎرت و دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻼﻗﻪ ، اﺳﺘﻌﺪاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درزﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ

 • اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﻞ اﺳﺖ:

 1. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر.
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ.
 3. آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮﻧﻬﺎی رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ.
 4. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزار اﺷﺘﻐﺎل.
 5. آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.
 6. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ.
 7. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی.
 8. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ-ﺷﻐﻠﯽ.
 9. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ آن در اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎرت ﺟﻮﯾﺎن از ﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ.
 10. ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط.

11) ﻣﺪل ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺮوع ﻓﺮاﺧﻮان

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان، در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.

 • ﮔﺎم ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

ﮔﺎم اول: اﺳﺘﺨﺮاج و اﺣﺼﺎء اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ و دو در ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ دارای ﭼﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ )ﺣﺮﻓﻪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺎم دوم: ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد
ﮔﺎم ﺳﻮم: ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم: اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ .) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد(
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ:  اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی .)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء در ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ- ﺣﺮﻓﻪ(
ﮔﺎم ﺷﺸﻢ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ی ﻓﺮد و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ / ﺷﻐﻞ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺷﻮد. )ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮه....(

12) ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ- ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 •  آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ دوره آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﻐﻠﯽ
 • اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه درﮐﺎرآﻣﻮزان درﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آﻧﺎن درﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﯽ
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
 • ( ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ) اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ

13) ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﻮد .

دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:

 • ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻼش ﻫﺎ
 1. ﻣﺮﺑﯽ : ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺲ.
 2. ﻣﺮﮐﺰ : ﺗﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارآﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه.
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ اﻣﻮر ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ.
 • ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ
 • اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ : ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ.
 • آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ – ﻣﻬﺎرﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ در رأس ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در رأس اﻣﻮر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای اﺟﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ

 • ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
 • ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا.
 • ﻧﺒﻮد ﺟﺰوه و ﻃﺮح درس ﮐﺎرﮔﺎه
 • ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 •  ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ-ﺷﻐﻠﯽ

ب) ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی درﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای

 • ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ.
 • ﻧﺒﻮد اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
 • ﻧﯿﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻫﮕﯿﺮی
 • ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای..

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ،ﮐﺮﯾﻢ دﻻوﯾﺰ ،(1394)،"ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ

و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی"/ ﺗﻬﺮان: ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ا ی ﮐﺸﻮر

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر/www.irantvto.ir ﺗﻬﺮان / 1394

ﺧﻼﻗﯽ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺎم ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ

ای، دوره ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره4  ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.

ﻋﺰﯾﺰی، ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ و ﻧﺼﯿﺮی، روﻧﺎك.

  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ: واﮐﺎوی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن. دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی. ﻗﻢ: 23 اﻟﯽ24  ﺷﻬﺮﯾﻮر.

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش - ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر، ﺗﻬﺮان - ﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدی، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎورة ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ. اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ.

ﺟﺎﻧﺪا، ﻟﻮﺋﯿﺲ. آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ . ﺗﺮﺟﻤﻪ داود ﺣﺴﯿﻦ زاده و ﮐﺮﯾﻢ دﻻوﯾﺰ. اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺎم ﻋﻠﻮی/اﺻﻔﻬﺎن

Azizi, N., and  Alikhani, P۲۰۱۳ A Consideration on the TVET’s Challenges in Iran: Emerging TVET Priorities for the Knowledge-based Economy. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER ۲۰۱۳ -Azizi, N. and Lasonen J. (2006). Education, Training and the Economy: Preparing Young People for a Changing Labour Market. Institute For Educational Research: Jyvaskyla University.