نقش واﻟﺪﯾﻦ در پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺘﺴﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ، ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ همچنین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻓﺮاد، از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ دوران ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳت

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮ آن ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و روش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ در پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد، درك و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

در پیشرفت تحصیلی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

در واﻗﻊ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﯿﻦ  داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ پیشرفت تحصیلی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ پیشرفت تحصیلی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد.

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی رﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻪ ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ؛ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﺮوز اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز روی داﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪارس ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺿﺮوری اﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺴﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺤﯿﻂ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ پیشرفت تحصیلی، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.

اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﺷﻮاری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ پیشرفت تحصیلی، ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ راه ﻫﺎی درﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ واﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، اﺳﺎس پیشرفت تحصیلی ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد

نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯿﮕﺮدد:

ﭘﻮ در ﺳﺎل 1392 در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﻮ رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼس ﺑﺎ پیشرفت تحصیلی ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ 350 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺢ رﮔﺮﺳﯿﻮنﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر، ﺑﻌﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ پیشرفت تحصیلی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ دار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ دار ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻌﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮد

زارع در ﺳﺎل 1395 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ پیشرفت تحصیلی و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻂ اول ﻧﺎﺣﯿﻪ 4 ﺷﯿﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﺣﯿﻪ 4 ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.

ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

از روش ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و در ﺳﻄﺢ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد.

ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد

درﺳﺘﮑﺎر و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 1391 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد و ادراك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ پیشرفت تحصیلی آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ 403 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮای روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ، پیشرفت تحصیلی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ، واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ اوﻟﯿﺎ ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪارس و ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ، درك رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن، اﻧﺘﻈﺎرت ﺑﻪ ﺟﺎ، ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ، وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش آﻧﺎﻧﻬﺎﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

روش ﮐﺎر

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد:

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﻣﻮاردی اﻋﻢ از دادن اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان، اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ، ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ

ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﺳﺎزد .

در واﻗﻊ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن، ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان، ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ آﻧﺎن و  ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.

اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ، ﻋﻘﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره پیشرفت تحصیلی آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن دارﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن پیشرفت تحصیلی ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر از داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﮕﺮدد.

اﻧﮕﯿﺰه و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ﻣﺮدودی و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ در اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮدودی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ.

در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﯿﺰش پیشرفت تحصیلی، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.اﻧﮕﯿﺰه، داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اﻧﮕﯿﺰش در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻧﮕﯿﺰش در آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك در آن ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری در اراﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ رﺷﺪ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن رواج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻨﺘﺮل آﻣﻮزﺷﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارﺗﺒﺎط دارد.

در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻫﻨﻮز پیشرفت تحصیلی و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺴﺄﻟﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ پیشرفت تحصیلی و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را درك ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و در ﺑﺴﺘﺮی آرام ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ را در وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و اﻋﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را در ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. در واﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺗﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭘﻮﺷﺎك، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺴﮑﻦ، آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

درك داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و دراﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ، رﻓﺘﺎر و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را درك ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ درك ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ، دوﺳﺘﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ درس ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮدو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ پیشرفت تحصیلی ﺗﺎﺛﯿﺮی ژرف ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارد.ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد.

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ درك، ﺣﻤﺎﯾﺖ، اﻧﮕﯿﺰه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در اﺛﺮ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ، ﻣﺮگ، ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪ.

در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در پیشرفت تحصیلی ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و دادن ﺣﺲ اﻧﮕﯿﺰه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺶ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ پیشرفت تحصیلی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﺮاﺟﻊ

زارع، روح اﷲ، 1395، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﻧﺎﺣﯿﻪ 4 ﺷﯿﺮاز، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮودﺷﺖ، اﯾﺮان.

ﭘﻮ، ﺣﻤﺰه، 1392 راﺑﻄﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﻮو رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼس ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، اﯾﺮان.

رﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﯿﺪ، 1396، ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان، ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ، ﭘﻮﻫﻨﺤﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، دﯾﭙﺎرﺗﻤﺎن ﭘﯿﺪاﮔﻮژی.

درﺳﺘﮑﺎر، ﻧﺎﻫﯿﺪه، ﺟﻌﻔﺮی، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ، ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر، ﻣﮋﮔﺎن، 1391 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد و ادراك داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، دوره4، ﺷﻤﺎره14.

ﻣﻬﺪوی ﻏﺮوی، ﻣﺮﯾﻢ، ﺧﺴﺮوی، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺤﻤﻮد، 1391، راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، ﮐﻤﺎﻟﮕﺮاﯾﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، دوره3، ﺷﻤﺎره8، ص 30-50.

ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮت، ﻓﺮﺷﺘﻪ، ﺧﺎدﻣﯽ اﺷﮑﻨﺪری، ﻣﻠﻮك، ﻫﺎﺷﻤﯽ، زﻫﺮا 1395، راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، دوره12، ﺷﻤﺎره4، ص 174-152.

ﻣﺮداﻧﯽ، ﺷﻬﻼ، ﺑﺎروﻧﯽ ﻧﮋاد، اﻓﺘﺎب، ﭼﺮﺧﺎب، ﻣﻠﯿﺤﻪ، 1395، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.