هدایت تحصیلی

هدایت صحیح دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی چه در مقطع دبیرستان و چه پس از آن  یکی از اساسی ترین دغدغه های نظام های آموزشی موفق در دنیای امروزی است.

یک انتخاب غلط همچون عدم تناسب تخصص فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار، بی علاقگی و تغییر رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاهی و حتی دبیرستانی،گرایش بیش ازحد به برخی از رشته ها   ، عدم استقبال از برخی دیگر و پایین بودن میزان رضایت شغلی در تعداد زیادی از شاغلین، می تواند سرنوشت افراد را دچار بحران سازد.

از سوی دیگر یک انتخاب مناسب به همان اندازه میتواند فرد را به رشته ای که به آن علاقه مند است برساند و این نهایتاً منجر به رضایت شغلی و اشتغال هدفمند و کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره وری شغلی در جامعه خواهد شد.

ازآنجایی که انتخاب رشته بر تمامی ابعاد مادی و معنوی زندگی افراد تاثیر می گذارد ، بنا براین لازم است که این انتخاب با دقت لازم به دور از احساس صورت گیرد؛ چراکه انتخاب نابجا میتواند بر آینده تحصیلی و حرفه ای فرد اثرگذار باشد.

سامانه های هدایت تحصیلی – شغلی رایانه ای میتوانند نقش مؤثری در ارائه خدمات مشاوره تحصیلی – شغلی داشته باشند.

لذا با توجه به نیاز جامعه و قابلیت های سامانه های  هدایت تحصیلی – شغلی رایانه ای ضرورت یک سامانه رایانه ای هدایت شغلی بومی در کشور احساس میشود.

سامانه هشت باهمت متخصصان مشاوره تحصیلی – شغلی ، متخصصان منابع انسانی و همچنین متخصصان برنامه نویسی رایانه و درچهارچوب یک پروژه ی پنج ساله تحت حمایت موسسه هدایت فرهیختگان جوان طراحی و بومی شده و به تأیید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ی کشور رسیده است.

ماحصل مباحث فوق این است که هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان باید موازی و همراستا صورت بگیرد و نمیتوان بین هدایت تحصیلی و شغلی تمایز و تفکیک قائل شد.

تاکنون هزینه های زیادی از فقدان چنین سیستمی بر جامعه تحمیل شده است، برای جلوگیری از هزینه های بیشتر اجتماعی و اقتصادی باید رویه موجود را تغییر داد.

علاوه بر این مورد، مشکلات تصمیم گیری نیز دلیلی است برای ضرورت هدایت تحصیلی و شغلی، که باید در بین دانش آموزان اجرا شود.

ضرورت پیاده سازی یک سامانه به روز و کارآمد هدایت تحصیلی و شغلی در کشور:

 • اهمیت رضایت شغلی به منظور افزایش بهره وری کاری و اقتصادی جامعه.
 • لزوم تعیین ویژگی های شخصیتی افراد قبل از انتخاب رشته تحصیلی و شغل.
 • ضرورت شناخت نسبت به مشاغل و رشته های دانشگاهی به منظور رشد شخصیتی و شغلی افراد جامعه.
 • لزوم آگاهی از محتوای رشته تحصیلی که تضمین کننده بهترین آینده برای افراد جامعه است.
 • تبیین توانایی های لازم برای مشاغل مختلف.
 • تعیین منطقی انتظارات شغلی.
 • ضرروت هدایت تحصیلی – شغلی در اسناد بالادستی آموزشی کشور .
 • لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات والدین و معلمین از ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان.
 • ضرورت شناخت شغلی که باعث احساس غرور و افتخار در فرد شده و استعدادهای او را رشد میدهد.
 • لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات مدیران از ویژگی های شخصیتی کارمندان به منظور ضرورت احساس تأیید واحترام به تلاش کاری افراد.
 • تحلیل چرایی خستگی از کار پس از گذشت مدت زمانی.
 • ضرورت تعیین ورود بین دبیرستان، هنرستان یا کار و دانش.
 • توضیح دقیق آنچه در شغل افراد مختلف را راضی میکند بر اساس تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی.
 • اهمیت انتخاب بین دو رشته مشابه برای دانشگاه.
 • تبیین منطقی دلسردی در کار و استعفاهای زودهنگام و تغییر شغل.

سامانه هشت برای شما چه کاری انجام می دهد :

 • دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار و افراد شاغل را به سوی متناسب ترین رشته تحصیلی و شغل هدایت می کند.
 • رشته تحصیلی و شغل پیشنهادی هماهنگ با علاقه مندی وتوانایی و ارزش منحصر به فرد اشخاص به آنان پیشنهاد می دهد.
 • باعث ایجاد شناخت از تفاوت های فردی به اشخاص ، معلمین ، مدیران مدرسه ، مدیران سازمان ها ، مشاوران تحصیلی ، والدین و ارائه راهکار برای افزایش کارایی ایشان می شود .
 • توانایی ها و ارزش های کاری مشاغل مختلف را مشخص می کند و سطح توانایی ها و ارزش های کاری فعلی افراد را روشن و با شغل متناسب ایشان قیاس می کند .

اﻫﺪاف سامانه هشت:

اهداف کلی :

 • اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ .
 • راه اﻧﺪازي ﯾﮏروﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر .
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ .
 • ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ۳۲ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ .
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ:

 • اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮﻣﯽ.
 • ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﺟﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪي اول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد) و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ)و رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪي ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

شناخت خود شناخت شغل شناخت رشته هاي تحصيلي
علايق نام واحد شغلي رشته هاي متوسطه دوم
توانايي ها سطوح شغلي دانشگاه ها و واحد هاي آموزشي
ارزش هاي کاري مشاغل مرتبط واحد هاي درسي هر رشته
ابزار هاي مورد استفاده شغل معرفي هر درس
کار فرمايان و استخدام کنندگان رشته هاي دانشگاهي
مخاطرات بهداشتي
مخاطرات ايمني
آموزش هاي لازم احراز شغل
محدوديت هاي موثر بر احراز شغل

 

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزشﻫﺎي ﮐﺎري و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ذاﺗﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ وي ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن ﺷﻐﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.