۱۸ ساعت (٢روز)(9 و 10 شهریور) استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) درهدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان -معرفی سامانه های هدایت شغلی در دنیا و ایران -صلاحیت های حرفه ای مشاوره شغلي-تحصيلي -معرفی تنها سامانه بومی هدایت شغلی تحصیلی در کشور -معرفي و بررسي آزمون ها و پارامترهاي هدايت شغلي-تحصيلي و تفسیر نتایج آزمون ها ( آزمون نیازهای گلسر و آزمون هشت) -مداخلات مشاوره اي در بي تصميمي شغلي  و تحصيلي -رول پلی و تمرین عملی جلسه مشاوره هدایت شغلی-تحصیلی -معرفي زمينه هاي همكاري با مركز مشاوره هدايت فرهيختگان به عنوان همكار مشاور و مجري آزمون هاي هدايت شغلي تحصيلي