الف – دوره ‌های كاردانی نظام جدید فنی و حرفه‌ای

 1. مهلت ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش در دورهای كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1398 از روز یكشنبه 98/3/19( 19 خردادماه 98 )از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز شده و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز پنجشنبه 30/3/98( 30 خردادماه 98 )پایان پذیرفت.
 2. بر اساس آمار اولیه گزارش شده، تعداد 112194 داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام نموده اند.
 3. با توجه به ضوابط، پذیرش دانشجو در30 كدرشته امتحانی دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1398 صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل كتب ی دیپلم)صورت میگیرد.
 4. بر اساس ضوابط، پذیرش دانشجو در 9 كد رشته امتحانی از 39 كد رشته امتحانی، از طریق آزمون خواهد بود.
 5. كارت شركت در آزمون داوطلبان 9 كد رشته امتحانی مذكور با تعداد 85473 داوطلب برای آن دسته از كد رشته های امتحانی كه پذیرش آنها بر اساس آزمون است، در روز سه شنبه 98/5/8( هشتم مرداد ماه 98 )روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار میگیرد؛ لذا داوطلبان مذكور، ضرورت دارد كه از 8 مرداد ماه لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 10 مرداد ماه 98 برای دریافت پرینت كارت شركت درآزمون و برگ راهنمای مربوط، به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند.
 6. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون 9 كد رشته امتحانی با آزمون، شامل: كد رشته های امتحانی 12 ،14 ،17 ،19 ،23 ،33 ،38 ،39 و 51 در روز جمعه 98/5/11 در 163 شهرستان و مركز استان و در 271 حوزه امتحانی برای تعداد 85473 داوطلب، كه از این تعداد 36282 نفر زن و 49191 نفر مرد هستند، برگزار میشود.
 1. لازم به ذكر است كه داوطلبان هریك از 9 كد رشته امتحانی مذكور، در جلسه آزمون، به 160 سؤال كد رشته امتحانی مربوط ، در مدت 210 دقیقه پاسخ خواهند داد.
 2. نظر به اینكه از تعداد 112194 داوطلب ثبت نام كننده برای پذیرش دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1398 تعداد 85473 داوطلب به منظور ثبت نام برای شركت در 9 كد رشته امتحانی با آزمون ثبت نام و انتخاب رشته نموده و تعداد 26721ً داوطلب دیگر برای یكی از 30 كد رشته امتحانی كه صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل كل دیپلم) پذیرش آنها صورت میگیرد متقاضی شده اند، لذا به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در رشته هایی كه پذیرش آنها براساس سوابق تحصیلی (معدل كل دیپلم) در دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1398 صورت میگیرد و موفق به ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش نشده اند، مهلت ثبت نام و انتخاب برای كد رشته های امتحانی كه پذیرش آنها بر رشته، منحصرا اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد، از روز دوشنبه 98/5/7 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز میشود و در روز جمعه 98/5/11 پایان می پذیرد ؛ لذا به كلیه داوطلبان مذكور اكیدا توصیه میشود كه در این مهلت تمدید شده و حداكثر تا پایان روز جمعه98/5/11با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموش كشور و مطالعه دقیق اطلاعیه های این سازمان، در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هایی که صرفا بر اساس معدل کل دیپلم ( بدون آزمون ) صورت می گیرد، اقدام نمایند .
 3. ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سال 1398 ،تعداد 255608 نفر است.

ب - آزمون كاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 1. مهلت ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، از روز 98/2/10 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز شنبه 21/2/1398 (21 اردیبهشت ماه 1398 )پایان پذیرفت.
 2. بر اساس آمار نهایی گزارش شده، تعداد 85547 داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در كد رشته های امتحانی با آزمون و همچنین كدرشته های امتحانی كه پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام نموده اند.
 3. در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، جمعا در 66 كد رشته امتحانی پذیرش صورت میگیرد كه پذیرش 16 كد رشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در 50 كد رشته امتحانی دیگر صرفا براساس سوابق تحصیلی ( بدون آزمون ) است .
 4. كارت شركت در آزمون داوطلبان 16 كد رشته امتحانی(برای تعداد 75252 داوطلب) و برگ راهنمای مربوط به پذیرش در رشته های مذكور، كه منحصرا صورت میگیرد، از روز سه شنبه 1398/5/8 روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت؛ لذا داوطلبان مذكور، ضرورت دارد كه از روز سه شنبه 1398/5/8 لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 1398/5/10 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به دریافت پرینت كارت و برگ راهنمای شركت در آزمون اقدام نمایند.
 5. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398 ،در 16 كد رشته امتحانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شامل: كد رشته های امتحانی 101 ،103 ،107 ،110 ،111 ،113 ،114 ،204 ،210 ،214 ،215 ،232 ،512 ، 514 ،601 و 605 برای آن دسته از رشته هایی كه پذیرش در آنها با آزمون است، با تعداد 75252 داوطلب، كه از این تعداد 33545 نفر زن و 41707 نفر مرد هستند، در روز جمعه 11/5/98( 11 مردادماه 98 )در 163 شهرستان و مركز استان و 271 حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
 6. نظر به اینكه از تعداد 85547 داوطلب ثبت نام كننده در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تعداد 75252 داوطلب براساس سوابق تحصیلی به منظور ثبت نام برای 16 كد رشته امتحانی با آزمون ثبت نام نموده و تعداد 10295 داوطلب دیگر، برای یكی از 50 كد رشته امتحانی، كه صرفا (معدل كل دوره كاردانی) پذیرش آنها صورت میگیرد، متقاضی شده اند و به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم  برای آن دسته از داوطلبانی كه متقاضی ثبت نام در رشته هایی براساس سوابق تحصیلی (معدل كل دوره كاردانی) صورت میگیرد هستند، در صورتی كه پذیرش آنها در دوره های كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398 صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ( معدل کل دوره ی کاردانی ) صورت می گیرد هستند .در صورتی که در زمان مقرر (از تاریخ 98/2/10 لغایت 98/2/21) موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده باشند، میتوانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز دوشنبه1398/5/7لغایت روز جمعه 11/5/1398 به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما واصلاحات مربوط به آن (موضوع اطلاعیه مورخ 98/2/16 )كه از طریق پایگاه اطلاع رسانی  این سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند.

داوطلبان میتوانند برای اطلاع از رشته هایی كه پذیرش آنها براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام میشود، به جدول ذیل اطلاعیه فوق ذکر ، كه در نشریه پیك سنجش روز دوشنبه 98/2/23 منتشر شده است، مراجعه نمایند.

 1. ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره ی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 جمعا 264584 نفر است .