راﺑﻄـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺷـﻐﻞ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺷـﻐﻞ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﮐـﺎری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﮐﺎرﮔﺮان وﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﮑـﺮ و از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﮑﺮ 0.87 و ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ 0.92 ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری مشتمل ﺑﺮ 312 ﻧﻔـﺮ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 1384 ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارزش ﮐﺎر، ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﺿـﺎﯾﺖ شغلی چهر گروه کاری رابطه معنادار و مثبت ( در سطح 0.05 ) وجود داشت.