الگوی چند محوری شفیع آبادی

مشاوره تحصیلی مبتنی بر شغل

در این مقاله به برسی نظریه های فرای ؛الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه ی محدودیت و سازش گاتفردسون در حوزه ی راهبردهای فراشناختی کنترل فکر و تاثیر مثبت آن بر افزایش مهارت تحصیلی ؛پیشرفت تحصیلی و بروز رفتاری کارآفرینانه در دانشجویان و دانش آموزان پرداخته شده است.