نقل و انتقالی داشنجویان

نتایج نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد شهریور اعلام میشود

نتایج نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، شهریور اعلام می شود.