تفکر خلاق و مهارت های کسب آن

تفكرخلاق نوعی تفكر واگرا است كه فرد با استفاده از آن سعی ميكند پديده ها و امور و افكار را آن چنان كه هستند به راحتی نپذيرد، بلكه نگاه متفاوت تری داشته باشد و از قالب های تفکری همسان دور شود.
به عبارت ديگر، پديده ها را از منظر ديگری نگاه ميكند
درحالیكه در تفکر همگرا، فكرهای جديد و نو كمتر يافته ميشود و پديده ها را آن چنان كه هستند ميپذيرند