ﺿﺮورت ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻣﺸــﺎوره در ﻣﺪارس:

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ درﺟﻬﺎن اﻣﺮوز،ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﮔﺴﺘﺮش اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای،اﺷﺘﻐﺎل واﻟﺪﯾﻦ درﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ وﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺎن از ﺷـــﯿﻮه ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش وﭘﺮورش و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ وﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره ، وﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺪف و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸــﺎوره در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان درﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد،ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ،ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﻔﺎﯾﺖ وی در ﮐﻤﮏ و ﯾﺎوری ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ ﺑﺪان ﺣﺪ ﮐﻪ در ازای ﺣﻘﻮق و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او،وﺟﻮدی ﺑﺎارزش وﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﺻﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻧﯿﺎزی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺸــﺎوره دارد.

اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪ و ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی دارد.

ﮐﺜﺮت ﻃﻼق و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ درﺧﺎﻧﻮاده،ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،ﻣﺪرﺳﻪ،ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﺟﻨﺴﯽ، اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ،ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر و رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ-ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎی رواﻧﯽ و ﻓﮑﺮی، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ،ﻣﻌﻠﻤﺎن،ﻋﻘﺪهﻫﺎ و دﻫﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری و تصمیم گیری  ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻮاﻫﺪی روﺷﻦ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺎز آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸــﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻠﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران،ﺧﺼﻮﺻﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸــﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

اﯾﻨﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﮐﺎرآزﻣﻮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوﺳﻮم از ده ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ تحصیل کرده  در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و داﻧﺶ و ﺧﺼﻮﺻﺎ رازداری آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺿﺮورت ﻣﺸﺎوره

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره رااﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﻓﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد اﯾﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی که ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎ ﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ،اﯾﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ که ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﻋﻼ ﯾﻖ اﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﺪ.

ب- ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﮔﺴﺘﺮش اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻـــﻨﺎﯾﻊ واﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮﺑﺮای اداره ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎزه،وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷـــﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ،درﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪه،ﺗﺎ ﺳﯿﺲ ر ﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ا ﺳﺖ.

ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی وﻟﺰوم ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره راﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ج - ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی اﺗﮑﺎ وﻋﻮاﻃﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ،ﺿﺮورت رﺷﺪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺧﻮد رﻫﺒﺮی راﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪه است

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷــﺪ،ﻗﺪرت ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی،وﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دراﻓﺮاد،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺿﺮورت واﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره اﺳﺖ .

د- اﺷﺘﻐﺎ ل واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ وﻋﺪم اﮔﺎﻫﯽ اﻧﺎن از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﺗﺤﺮك وﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﭘﺪران وﻣﺎدران ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑِﻮرزﻧﺪ واﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎبل ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ وﻓﺮزﻧﺪان ،ﻓﺮ ﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،درﻧﺘﯿﺠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ مسائل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺎن،وﻗﺖ ﻻزم رادراﺧﺘﯿﺎرﻧﺪارد.

اﯾﻦ اﻣﺮوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺷﯿﻮه ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﺰوم ﻣﺸــﺎوره اﺳﺖ.

ه - اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش وﭘﺮورش

اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت عمومی وﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش وﭘﺮورش،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ،رﺷﺪﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد،رﺷﺪ ﻓﮑﺮی وذﻫﻨﯽ اﺳــﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره، ﺑﺮای رﺷــﺪ ﻫﻤﺎ ﻫﻨﮓ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺨﺼــﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر وﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ، نشانگر فلسفه ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ مشاوره ، وﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺎوره:

ﻣﺸـــﺎوره را ﺻـــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮﯾﺴـــﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷـــﯽ از ﻋﻘﯿﺪه و ﭘﯿﺮوی از ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴـــﻔﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ نیست ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ا ﺳﺖ .

ﻣﺸــﺎوره ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺻــﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺸــﺎوره ﺑﺎ داﺷــﺘﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻣﯿﮑﻮﺷــﺪ ﺗﺎ به روش های ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺮاﺟﻊ،اورا ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرا بیشتر بشناسد و بینشی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ طریق درﺑﺎره خویشتن کسب می کند درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای درك ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردﻫﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﻼق ﺗﺮ و ﺷﺎدﻣﺎن تر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻣﺸــﺎوره راﺑﻄﻪ ای اﺳﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮا ﺳﺎس مشارکت مشاور و ﻣﺮاﺟﻊ،وﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ازﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﮏ داﻧﯿﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :

ﻣﺸــﺎوره یک ﺳﺮی ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی مستقیم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﻧﻬﺎ ،اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺳﺎزش دادن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻄﺶ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺶ 1958 ﻣﺸــﺎوره راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮی را در درك و ﺣﻞ مسائل  ﺳﺎزﮔﺎری و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸــﺎوره ی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸــﺎوره ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،ﻣﺸــﺎوره ی ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی اﯾﻦ  ﻣﺸــﺎوره راﺑﻄﻪای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎور و ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﺮ دو درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ از ﭘﭙﯿﻨﺴﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی رواﻧﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد. وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻣﺸﺎوره ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

اﻟﻒ- ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺸﯽ ﺿﻌﯿﻒ

ب-راﺑﻄﻪای ﻣﻌﻨﻮی و اﺳﺎﺳﺎ روﯾﺎروی،ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد،ﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎور و دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻊ.

اﺳﺘﻔﻠﺮ، ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﻣﺸــﺎوره راﺑﻄﻪ ای اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ذﯾﺼﻼح و دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻊ اﺳــﺖ.

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﻔﺮادی اﺳــﺖ،ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪی روﯾﺎروی اﺳــﺖ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﮔﺎه در آن ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.

ﻫﺪف ﻣﺸــﺎوره کمک ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را از زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﺑﺪ، آن را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد،ﺳﭙﺲ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرت ورزد.

ﺑﺎری ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎوره راﺑﻄﻪ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﻣﺸﺎور و ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض از آن ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺷــﺎﯾﺴــﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت را ﺑﮕﯿﺮد.

در ﺑﻄﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﮕﯿﺮی،ﻓﺮاﮔﯿﺮی،درك ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ،داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎور:

ﻣﺸﺎور ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮاﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺨﺼﺺ ،اﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺧﺼﺎﯾﺺ ﻓﺮدی نیز ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺸﺎوران راﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:

1-ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری اﻧﺎن و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ

2- داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و اﯾﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺸــﺎوره

3- راز ﻧﮕﻬﺪاری

4 - ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ

5- ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رﺷﺪ ﻓﮑﺮی وﻗﺪرت اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺨﺼﯽ

6- داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺒﺮی

7- ﺧﻮش رﻓﺘﺎری ،ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ وﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

8- داﺷﺘﻦ وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

9- اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی، ﺑﺮد ﺑﺎری و ﺳﻌﻪ ﺻﺪر

10- احترام به خود و رسیدن به کمال شخصی

11- نزدیکی و همدردی با مراجعین

12- فصاحت سخن

13 – واقع بینی و آزاد اندیشی

14- بذله گویی

15 – داشتن فهم و هوش اجتماعی

16 – داشتن هوش در حدی بالاتر از متوسط

17 – حساسیت به احساس و واکنش دیگران

وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوردر ﻣﺪرﺳﻪ:

درﻣﻮردو ﻇﺎﯾﻒ وﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸــــﺎور،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎی بسیاری وﺟﻮد دارد واﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ علت تفاوت هدف های اﻣﻮزش و ﭘﺮورش،ارزﺷــﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ وﺟﻮداﻣﺪه اﺳــﺖ.

ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺷــﻐﻞ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ درﻣﺪارس وﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد و درزﻣﯿﻨﻪ اﺻــﻮل اﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺸــﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد اﯾﺪ، در وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸــﺎوران ﻣﺸــﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮی دیده خواهد شد

اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸــﺎوران ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه

ﺷــﻤﻪ ای از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸــﺎوران می شود :

ضمنا مشاور ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺷﻮرای مشاوران و ﺷﻮرای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪر ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای کسب اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ،ﺑﮑﻮﺷﺪ

1) رﻫﺒﺮی ﻓﻨﯽ ﺷﻮرای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﺬارد .

2) مشاور باید داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﯽ راﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ درﺣﻮزه تخصص وی نیست ،ﺑﻪ متخصصان ﯾﺎ ﻣﻮ سسات ﻣﺮﺑﻮط ارﺟﺎع دﻫﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺟﺎﻋﯽ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

3) ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدراﺑﺮای داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ وآﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺸﺎوره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــﺎوره ﻣﺸــﺎور ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸــﺎوره ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

4) ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸــﺎوره ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸــﺎوره ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای دارد ﺷﺨﺼﯽ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت،ﻫﺮﺳﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﭽﻨﺎن درﻫﻢ اﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎردرﯾﮏ زﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺸــﺎوره ﺑﭙﺮدازد .

5) ﻣﺸﺎور ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ را درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﻐﻞ ﯾﺎﺑﯽ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ.

6) اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ازﻣﻮﻧﻬﺎی ﻫﻮش ،اﺳﺘﻌﺪاد،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،رﻏﺒﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ درﻣﺸــﺎوره ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮد.

7) ﻣﺸــﺎور ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ودﻗﯿﻖ درﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸــﺠﻮ درداﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ رﺷــﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼــﺼــﯽ و ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ اﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی اﻧﻬﺎ ﻗﺮاردﻫﺪ واﻧﺎن را دراﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .

8) ﻣﺸــﺎورﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺗﺠﺎری،ﺻــﻨﻌﺘﯽ،ﻓﻨﯽ،ﯾﺎﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊ اوری ﮐﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ر ا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

9) ﻣﺸﺎورﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد راﺑﺮای داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ واﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎوره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ

10) ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺎن ﺑﺎاﻣﻮرمشاوره ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

11) ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺸــﺎوره ﻫﺎی ﻓﺮدی وﮔﺮوﻫﯽ وﺳﺎﯾﺮﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دردﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸــﺎوره ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

12) اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﺸــﺎوره ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ازﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرو ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را و ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادها وﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ اﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

13) راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ راﺑﺮای اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ ﻣﺸﺎورﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد درﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد،ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﺮاﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و دانش آﻣﻮزان ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ وﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده رادرﺣﺴــﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻼﺧﺮه،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾیی ها و ﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ داﻧﺶ اﻣﻮزان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺎن در رﻓﻊمسائل و مشکلات شخصی و ﻃﺮح رﯾﺰی تحصیلی و ﺷﻐﻠﯽ و تصمیم ﮔﯿﺮی در زمینه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﺟﺰی وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران اﺳﺖ .

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردﻫﺮﯾﮏ به اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد:

ﺟﻬﺎت ﻓﺮدی:

1) ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــﺎوره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮد اﺳــﺖ؛ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.ﯾﮑﯽ ازﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت مشاوره اراﺋﻪ می شود ،ﻣﺪارس و ﻣﻮ سسات اﻣﻮز ﺷﯽ اﺳﺖ.

ازاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻪ وﻗﺖ و ﻧﻪ تخصص اﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﻪ مشکلات شخصی داﻧﺶ اﻣﻮز رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮاد درﺳــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ دارد بنا بر اﯾﻦ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﺮدی داﻧﺶ اﻣﻮزان ازﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ازﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻗﺮارﻣﯿﮕﯿﺮد.

2) ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ای ﻣﺠﻬﺰاﺳﺖ .

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ا ﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت مشاوره ا ﺳﺖ .

وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻮل ارزﺷــﻬﺎ و ﺗﻨﻮع ﻣﺸــﺎﻏﻞ اﺳــﺖ.

رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﻨﻌﺖ وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸــﺎﻏﻞ و ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪن ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺸﻮد.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮازﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﺎوره در ﻣﺸــﺎوره ﻣﮑﺘﺒﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﮑﺘﺐ اﺻــﻠﯽ اﺑﺮاز داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ازﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳــﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در روش ﻣﺸــﺎوران از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮهی ﺗﻔﮑﺮ و اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸــﺎوره ای داﺷــﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﻣﺸــﺎوره ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور-ﻣﺮﮐﺰی 2- ﻣﺸــﺎوره ی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ- ﻣﺮﮐﺰی 3- ﻣﺸــﺎوره ی اﻧﺘﺨابی

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم مشاور مستقیم یا مشاور ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺸــﺎوره اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴــﺘﮕﺎن و ﭘﯿﺸــﻘﺪﻣﺎن اﯾﻦ داﻧﺶ در ویلیامسون ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ا ﺳﺖ.

ویلیامسون اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸــﺎوره را مشاوره ی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه و آن را ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﻨﺪ دادن و درﻣﺎن ﮐﺮدن ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺸﺎوره ی ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺳﺎﺳﯽ دارد:

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳـــﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺟﺮای روﺷـــﻬﺎ و ﻓﻨﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷـــﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻨﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه،واﻗﻊﻧﻮﯾﺴﯿﻬﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی رﺗﺒﻪ- ﺑﻨﺪی،ﮔﺮوه سنجی

ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ رواﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﺳــﺎزﮔﺎری ها – ناسازگاری ها ی وی آشکار شود

ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﺟﻊ.

پیش بینی

ﯾﻌﻨﯽ پیش بینی  نحوه گسترش ﻣﺴﺎﺋﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ در آﯾﻨﺪه.

ﻣﺸﺎوره

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺎور در اﯾﺠﺎد اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺠﺪد ﻣﺮاﺟﻊ

ﭘﯿﮕﯿﺮی

ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎری ﮐﺮدن ﻣﺮاﺟﻊ در رﻓﻊ ﻣﺴـــﺎﺋﻞ و ﻣﺸـــﮑﻼت و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی در اﺧﺬ ﺗﺼـــﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ و ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎوره.

در روش مستقیم گسیل داﺷﺘﻦ و اﺣﺎﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و اﺷﺨﺎص ذیصلاح دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

مشاور ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از مشاوران و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﯾﺎری ﺟﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ روﺷﻬﺎی ﻓﻮق ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎور ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل دارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را روش ﻣﺸﺎور-ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.

ﭼﻪ در آن ﻣﺸﺎور ﺑﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻊ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ها و ﯾﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و در واﻗﻊ در ﻣﺮﮐﺰ و ﮐﺎﻧﻮن  ﻗﺮار دارﻧﺪ .

مشاوره ی ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ-ﻣﺮاﮐﺰی

رﯾﺸــﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸــﺎوره ی ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ را ﺑﺎﯾﺪ درﮐﺎرﻓﺮوﯾﺪ و ﺷــﺎﮔﺮدان وی ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻣﺸــﺎورهﮐﺮد.

ﺷﯿﻮه ی اﺻﻠﯽ ﻓﺮوﯾﺪ در رواﻧﮑﺎوی ﺟﻨﺒﻪ ی مستقیم دا ﺷﺖ.

ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ هست ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ بیشتر ﺻﺤﺒﺖ کند و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ

از زواﯾﺎ و ﺧﻔﺎﯾﺎی روح ﺧﻮد،ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ،اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻄﺮود ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮد.

ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب (ﮐﺎرل راﺟﺮز) ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1942 اﺛﺮی ﻋﻤﯿﻖ در اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی ﻣﺸــﺎوره ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ.

اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی راﺟﺮز آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎوره ی ﻣﺸﺎور-ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﻣﺸــﺎوره ی ﻣﺮاﺟﻊ - ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺎور در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻄﻒ و توجه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺮاﺟﻊ- ﻣﺮﮐﺰی راﺟﺮز ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺘﻮار اﺳﺖ که :

1) ﻫﺮ ﻓﺮد ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ،ازاﯾﻦرو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

2) ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﻔﺎﯾﺖ آن را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ

3) ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ ﺧﻮدرﻫﺒﺮی،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ارزﺷﻬﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺲ ﻣﺸــﺎور ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺨﺼــﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات و ﺑﺎ ارزش ﻗﺒﻮل دارد و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻣﺸــﺎور ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻊ را در آزادی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،ﺷﻐﻞ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ی رﻓﺘﺎر و زﻧﺪﮔﯽ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽدارد.

ﻣﺸﺎوره ی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺸﺎوره ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎﺗﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن دو روش درﺣﻘﯿﻘﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ ﯾﮏ روش واﺣﺪﻧﺪ

ﻣﺸــﺎوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ رو ﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آزادی از ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﭘﺎیبند رو ﺷﯽ واﺣﺪ،ﺧﻮاه مستقیم و ﺧﻮاه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺗﻮرن روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﻠﻮﺑﻬﺎی ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ

ﻣﺸﺎور در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ در راﺑﻄﻪی ﻣﺸــﺎوره اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.

ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻢ ﻫﺮ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ وﻓﻖ دﻫﺪ و ﻋﺎری از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻨﺶ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻼل آور بیشتر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و مراجع در ﺣﻞ معضلات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ مشاور و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آزاد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪیﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺸــﺎوره ای ﺑﮕﺴﻠﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح ﺑﺮای ﯾﺎری او ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش وﭘﺮورش،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـــﺎوره ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼـــﻮص ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ،رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد،رﺷﺪ ﻓﮑﺮی وذﻫﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره، ﺑﺮای رﺷــﺪ ﻫﻤﺎ ﻫﻨﮓ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺨﺼــﯿﺖ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎ وت ﻫﺎی ﻓﺮدی، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار ا ﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر وﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ،نشانگر فلسفه ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ مشاوره  وﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸــﺎوران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ که وﻇﯿﻔﻪ و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻧﯿﺴــﺖ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﯾﺎورﯾﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺪارك ﻫﻤﻪی ﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آدﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺿﺮورت وﺟﻮد مشاور ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪی مسائل مشکلات و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی اﻓﺮاد نیست ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﻔﺎﯾﺖ وی در ﮐﻤﮏ و ﯾﺎوری به ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ ﺑﺪان ﺣﺪ ﮐﻪ در ازای ﺣﻘﻮق و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او،وﺟﻮدی ﺑﺎ ارزش و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﺻﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

1- (اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره،ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ،2006ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی،)

2- .(اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ1996ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ،)

3- (.ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ1995ﮔﯿﺒﺴﻮن ،راﺑﺮت وﻣﺎرﯾﺎن ،ﻣﯿﺸﻞ)

4- (،ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ2002اﺣﻤﺪی ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ )

5- ( ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ،ﺗﻬﺮان،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ2004ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد، ﺷﮑﻮه )

6- (،ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،وزارت اﻣﻮزش و ﭘﺮورش2003ﻓﻮﻻدی ،ﻋﺰت اﷲ ،)

7- (راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ روا2005ﺻﺎﻓﯽ ،اﺣﻤﺪ،)

8- (،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ2000ﺷﻔﯿﻊ اﺑﺎدی، ﻋﺒﺪاﷲ،)

9- اصول و ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ، ﺗﻬﺮان، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮم اردﺑﯿﻠﯽ، ﯾﻮﺳﻒ