ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان افراد شاغل

روش ﻫﺎ:

ﺗﻌﺪاد 855 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ ﺑﯿﻦ 20 ـ 11 ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 15/27 (1/88=SD  ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارﻧﺪ.

 ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن رغبت  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸـﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮو ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 20ـ16 ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 15ـ 13 ﺳﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﯿـﺮوی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻋﻀـﻼﻧﯽ  دارﻧـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 15ـ13 ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾـﻞ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ. ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ رﻏﺒﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑـﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻣﺸـﺎﻏﻞ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرت و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮل رﺷﺪی و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارد.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ وﺣـﺪت  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ شغلی، رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ارﺿـﺎء ﺷـﺪه و ﻓـﺮد از ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﮔــﺮدد

ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان، ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬـﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻫﻮﯾﺖ روﺷﻨﯽ را ﺑـﺮای ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ او را ﺗﺎﻣﯿﻦ  ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﯾﻖ و اﻧﮕﯿـﺰه  ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﻮﺟـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ  ﺷـﻮد

 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎذب و داﻓـﻊ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟـﻮان را در  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد.

ارﺿـﺎء ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻋﺪة زﯾﺎدی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎدی ﺷـﻐﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧـﺪ.

ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ  اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑـﻪ شغلی ﺧﺎص از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ

ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﻧﻮﺟــﻮان  ﺑــﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣــﺆﺛﺮ در  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﻮذ واﻟﺪﯾﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗــﺄﺛﯿﺮ آﻣــﻮزش، ﻧﻘــﺶ و ﻧﻔــﻮذ ﻫﻤﺴــﺎﻻن و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ  ﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارزش ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ ﻧﻮﺟـﻮان ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻐﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و  در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ از ﺣﺪود 10 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣـﺪ و ﺣﺘــﯽ ﺑﻌــﺪ از آن ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ اداﻣــﻪ ﯾﺎﺑــﺪ

 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮی وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 در اﯾﻦ ﻓﺮ آﯾﻨﺪ، رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ارﺿﺎء آن ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای او ﺑﻮﺟﻮد آورد

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳـﺎزد.

اﻓـﺰون ﺑﺮ آن، اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﺟﻮان و واﺑﺴـﺘﻪ ﻧﺒـﻮدن ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ از  ارزش زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ.

در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﮕﯿﻨﺮ ﺷﻠﺴﯿﻨﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ نوجوانان ﺳـﺎل  ﻫـﺎی  آﺧــﺮ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺳــﻨﯿﻦ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺗــﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ، ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻫﻨـﺪ.

دﯾـﮏ و راﻟـﯿﺲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷﻐﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪ  ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ و رﻓﺘـﺎر  ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان و ﺗﺤـﻮل ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻓﺮزﻧــﺪان ﻣــﺮﺗﺒﻂ اﺳــﺖ

ادراك ﻣﺜﺒﺖ از ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾـﺖ واﻟـﺪﯾﻦ در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻪ آﯾﻨـﺪه ﺷـﻐﻠﯽ ﺧـﻮد و داﺷـﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.

 ﻧﻮﺟـﻮان  دارای ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧـﻊ  ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻃﺮاﺣﯽ، و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗـﺪام ﻣـﯽﮐﻨـﺪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادراك ﻧﻮﺟﻮان از ﺷﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﻧﺎن از ﺗﺠﺎرب واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ ﺷـﺎن  ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ.

اﯾـﻦ ادراك ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری، وﻇـﺎﯾﻒ، ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺧﻄــﺮات ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾــﻦ ادراك از ﮔﻔﺘﮕــﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻃﯽ روز ﺑﺮ واﻟـﺪﯾﻦ و ﯾـﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺴﺐ  می شود

ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش ارزش ﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺑـﺪرﻓﺘﺎری در ﮐـﺎر، ﺣﻘـﻮق ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺪك، ﺑﺎرﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪ، ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن، ﺳﺮ و ﺻﺪا، و ﺧﻄـﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ارزﺷﮕﺬاری ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

در ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻓﻘــﺪان ﺷــﻐﻞ و ﺑﯿﮑــﺎری ﻣﻮﺟــﺐ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان در ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ  او از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﭼﺎر  ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺷـﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻮﺟـﻮانی ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی از آﯾﻨﺪه ﺧـﻮد دارد و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑـ ﻪ ﻃـﻮر  ﮐﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗـﺎ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎری در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد.

ﻻزاروس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﮑـﺎری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻮارﺿـی ﻫﻤﭽــﻮن ﻋــﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ارزش ﻫــﺎ و اﺻــﻮل اﺧﻼﻗــﯽ ﺎﺳﺎزﮔﺎری، اﺿﻄﺮاب، و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی را ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ در ﻓـﺮد  ﺷﮑﻞ دﻫﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣـﺎدﮔﯽ شغلی  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، روﺷﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﻫـﺪاف ﺷـﻐﻠﯽ ﻃﺮاﺣــﯽ، و اﻃﻤﯿﻨــﺎن اﺳــﺖ.

 اﯾــﻦ وﯾﮋﮔــﯽ  ﻫــﺎ ﻣﻮﺟــﺐ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻓـﺮد ﻣـﯽﮔـﺮدد.

 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ، ﺧﺎﻧﻮاده، اﺟﺘﻤﺎع و اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ در اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای دارﻧﺪ

ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدی در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﻧﮑﺎت زﯾـﺮ را ﺿـﺮوری ﻣـﯽ داﻧـﺪ:

  1. ﺑـﺮآوردن ﻧﯿـﺎز
  2. ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ ﺷــﻐﻞ آﯾﻨــﺪه
  3. داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋــﺎت
  4. اﻣﮑــﺎن ﺗﺠﺮﺑــﻪ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺸــﺎﻏﻞ
  5. رﺿــﺎﯾﺖ ﺷــﻐﻠﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ آﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻟــﺬا ﻓﺎﻗــﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه  ﺑﺮای اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﮔﺴـﺘﺮه و ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕـﺮان ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی  روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳـﺖ

 ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﺠﻤــﻦ و اوﻟﯿــﺎء و ﻣﺮﺑﯿــﺎن در ﺳــﺎل 62 در اﺳــﺘﺎن کرمانشاه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴـﺮ  25% ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، 17% ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ، 16% ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و   7% ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و ﺑﻘﯿـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ اداری و ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ را اﻧﺘﺨـﺎب  ﮐﺮده اﻧﺪ.

 در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘـﺮ،  49% ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،   31% ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ، 6% ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و  5% اﻣـﻮر اداری ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن اﻣﻮر ﻫﻨﺮی و ﺷـﻐﻞ آزاد ﻋﻼﻗـﻪ   ﻣﻨـﺪی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ

ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان  ﻧﻮﺟـﻮان اﻋﻀـﺎی ﺳـﭙﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﯾﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳـﺎس داده  ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان  اوﻟﻮﯾــﺖ ﻫــﺎی اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻐﻞ را در ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﻣﺸــﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن ﮔـﺮاﯾﺶ ﻫـﺎ ی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻮد.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗـﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 روشﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﭘﺲ روﯾﺪادی اﺳﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧـﺪان ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳﭙﺎه ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮك ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﮐﺮﺟﯽ ﺳﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن 1976 ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺪاد 384 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌـﺪاد ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  855 ﻧﻔـﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.

 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮك ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽﺳﭙﺎه ﺷﺮق، ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و ﻏـﺮب  ﺗﻬـﺮان اﺟـﺮا  ﮔﺮدﯾـﺪ.

 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری  ﺗﻬـﺮان ﺗـﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮك ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨـﻮب، ﺷـﺮق و   ﻏﺮب ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ

اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری  داده ﻫﺎ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﭘـﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎران و دارا ﺑﻮدن رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو ﺑﺨـﺶ ﻣﺸﺨﺼـﺎت  ﻓﺮدی و ﺳﺆال ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ.

در ﺑﺨــﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺆال ﻫــﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻄــﻪ ﻫــﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ

ﺑﺎ ﻓﺮض در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻓـﺮاد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﮔــﺬار در اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻐﻞ، اﻧﺘﺨــﺎب ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ، دﻻﯾﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد .

روش ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮد

پس از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮان  ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪا ﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.

 آزﻣﻮن رﻏﺒﺖ

آزﻣــﻮن رﻏﺒــﺖ ﭘــﺲ از ﺗﺄﯾﯿــﺪ رواﯾــﯽ آن در ﻣﺮﺣﻠــﻪ آزﻣﺎﯾﺸــﯽ ﺑــﺮای ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪن رﻏﺒــﺖ  ﻫــﺎی ﺷــﻐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

در اﯾـﻦ آزﻣﻮن رﻏﺒﺖ ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ:

  1. رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑـﺮ و ﻧﯿـﺮوی ذﻫﻨـﯽ
  2. رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﺤــﺮك و ﺻــﺮف ﻧﯿــﺮوی جسمانی
  3. رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرت و ﺧﻮد ﻧﻤـﺎﯾﯽ
  4. رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رواﺑـﻂ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷـﺎﻣﻞ  339 ﭘﺴـﺮ و  516 دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑـﯿﻦ  20ــ 11 ﺳــﺎل اﺳــﺖ و ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻨﯽ آﻧــﺎن ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  15/27

1/88=SDاﺳﺖ.

ﺟﺪول 1 آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﻫـﺎ را در ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾـﺖ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ در  ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 15ــ 13 ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻗـﺮار دارﻧـد 50 /6% از ﻧﻈـﺮ  ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت گزارش دﻫﯽ ﺟﻤـﻊآوری ﺷﺪ، داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 761 آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪﮐﻪ داﻣﻨـﻪ ﻣﻌـﺪل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﯿﻦ  16/8 ﺗـﺎ  20 ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ .

ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌــﺪل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ آزﻣــﻮدﻧﯽ ﻫــﺎ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ 17/65 1/82= SD ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ، 11 ﻧﻔﺮ از ﭘـﺪرﻫﺎ  1/3% و 10 ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺎدران1/2%ﺑﯿﺴـﻮاد  ﺑﻮدﻧﺪ.

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺪران دارای ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻓـﻮق دﯾـﭙﻠﻢ 374= N،  43/7%  و اﮐﺜﺮﯾــــﺖ ﻣــــﺎدران دارای ﺳــــﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ  349 = N،  40/8%  ﺑﻮدﻧﺪ.

 

جدول 2 جدول 3

ﺑـﺮ اﯾـﻦاﺳــﺎس در ﻫــﺮ ﺳــﻪ اوﻟﻮﯾــﺖ اول، دوم و ﺳــﻮم، ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻋﻠﻤـﯽ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اوﻟـﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در  اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 534 (62/4%)، در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 528 (58/2%)، و در اوﻟﻮﯾـﺖ ﺳـﻮم ﺑـﺎ ﻓﺮاوانی 337 (39/4%)ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣـﻮزوی، ﮐﺸـﺎورزی و ﺧﺎﻧـﻪ داری در آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾـﻦ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪی در ﻫـﺮ ﺳـﻪاوﻟﻮﯾﺖ ﺗﮑﺮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﻈـﺎ ﻣﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮاوانی 31 29  %3/6 3/4% و 33 3/9% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اول، دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.

 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳـﻨﯽ ﻧﻮﺟـﻮان اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.

 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸــﻮد در ﺗﻤــﺎم ﮔﺮوﻫﻬــﺎی سنی نوجوانان ﺑﻮﯾﮋه در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 16 ﺗﺎ 20 ﺳﺎل ﺷﻐﻞ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺸــﺎﻏﻞ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ را ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺷــﻐﻞ  ﻣــﯽ داﻧﻨــﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧـﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 13 ﺗـﺎ  15 ﺳـﺎل، ﻣﺸـﺎﻏﻞ ورزﺷـﯽ، ادبی، ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ، ﺣــﻮزوی، ﮐﺸــﺎورزی و ﺧﺎﻧــﻪ داری در  آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ از آﻧﻬـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از  1%  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ   16 ﺗـﺎ  20 ﺳـﺎل ﻧﯿـﺰ، ﻣﺸـﺎﻏﻞ ورزﺷﯽ، ادﺑﯽ، ﺣﻮزوی، ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺎﻧﻪ داری در آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 1%  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 3 ﺷـﻐﻞ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد را  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

جدول 5

 ﺑﺮ اﺳـﺎس داده  ﻫـﺎی  ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه،  در اﻧﺘﺨـﺎب اول آزﻣـﻮدﻧﯽ ها ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﺎﻏﻞ   26/2 %(، ﻣﺸـــﺎﻏﻞ آزاد )14/9% ﮐﺎرﻣﻨـــﺪی 10/8 %، ﮐﺸﺎورزی 6/8 % و ﭘﺰﺷﮑﯽ 5/3 %ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ از دﯾﺪﮔﺎه آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5 ﻋﻠﺖ و اﻧﮕﯿﺰه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ را از ﻧﻈــﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﻧﺸــﺎن  ﻣــﯽ دﻫــﺪ.

 ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی، ﻧﯿﮑﯽ،ﺧﯿﺮ، درآﻣـﺪ  ﻣﮑﻔـﯽ،  ﺷـﻬﺮت و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و داﻧـﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد.

 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 6 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ را  ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.

جدول 6

 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ را  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ.

در رﺗﺒــﻪ ﻫــﺎی ﺑﻌــﺪی ﻣﺪرﺳــﻪ، ﮔــﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان، ورزﺷـﮑﺎران روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 7 تحلیل آزﻣـﻮن  t ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی  دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭼﻬـﺎر ﮔﺎﻧـﻪ   آزﻣـﻮن  رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺻـﺮف ﻧﯿـﺮوی ذﻫﻨـﯽ و ﺗﻔﮑﺮ، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻـﺮف ﻧﯿـﺮوی ﺑـﺪﻧﯽ و فیزیک ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺑــﺎ وﯾﮋﮔــﯽ ﻗــﺪرت، ﺑــﯿﻦ ﮔــﺮوه ﻫــﺎی دﺧﺘــﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد.

ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی  دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دﯾﺪه ﺷـﺪ   0 /00 7= P  ﺑـﺮ  اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣـﯽ  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان دارﻧﺪ.

جدول 7 جدول 8 جدول 8

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑـﺎ  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آزﻣﻮن رﻏﺒـﺖ ﺳـﻨﺞ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد؟

 آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ وار ﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ  ANOVA اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ در ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره 8 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣـﯽ  ﺗـﻮان  ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﺮف ﻧﯿـﺮوی ﺑـﺪﻧﯽ و  ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮔـﺮوه  ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداردﯾﺪه ﺷﺪ.

 ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ در ﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ آزﻣـﻮن ﺷـﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻﺮف ﻧﯿﺮو و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 15ــ 13 ﺳـﺎل N=363 M=23.4ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ  20ـــ16ﺳــﺎل  N=337 M=80.4  ﺗﻔـــﺎوت ﻣﻌﻨـــﺎدار وﺟـــﻮد دارد

P=0.002ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوهﺳﻨﯽ 15ـ13 ﺳﺎل N=363 M=99.3ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ  12ـ10 ﺳﺎل N=44 P =0.01 M=25و ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ  20ـ16 ﺳﺎل N=363 M=39.4 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دﯾـﺪه  ﺷﺪ P=0.044 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ

ﮐـﻪ ﮔـﺮوه  ﺳﻨﯽ 20ـ16 ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 15ــ 13 ﺳﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺻـﺮف نیرو و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 15ــ 13 ﺳـﺎل در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی آﻧـﺎن در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ذﻫﻨـﯽ ﻓﮑﺮی، ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻗﺪرت و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽآزﻣﻮن رﻏﺒﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑـﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ p>0.080 r=0.17 N=751 و ﻣﺸــــــﺎﻏﻞ دارای وﯾﮋﮔــــﯽ ﻗــــﺪرت p>0.080 r=0.064 N=743ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﻣﺸـﺎﻏﻞ دارای ﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺷـﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﻮﺟﻮانﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از مشاغل (120ﺷﻐﻞ) را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در 16 ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ.

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷـﮑﯽ وداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻠﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ.

 ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻧﯿـﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

 از ﻧﻈﺮ ﮔـﺮوه  ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 12ــ 10 ﺳـﺎل  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪی در اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 15ـ13 ﺳﺎل و 20ـ16 ﺳﺎل  ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﺻﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ واﺗﺴﻮن و ﻓﮑﺲ ﮐﺮاﻓﺖ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 15 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ  ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارای اوﻟﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 20 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 12ــ 10 ﺳـﺎل  ﺑـﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارد.

از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ در ﮔـﺮوه ﺳــﻨﯽ  12ـــ10 ﺳــﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ دو ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ دﯾﮕــﺮ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.

 اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ را ﻣـﻮرد  ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در اواﯾـﻞ ﻧﻮﺟـﻮ اﻧﯽ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺗﺤـــﺖ ﺗـــﺄﺛﯿﺮ واﻟـــﺪﯾﻦ ﺧـــﻮد ﻗـــﺮار دارﻧـــﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈـﺮ  ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ در اواﯾـــﻞ ﻧﻮﺟـــﻮاﻧﯽ ﺑـــﻪ دﻟﯿـــﻞ ﻓﻘـــﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨـــﺪی در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ از واﻗﻌﯿﺖ، ﻓﺮد در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ زودرس ﻗﺮار دارد و ﻟـﺬا ﺑﻄـﻮر   ﭘﺨﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ  ﮐﻨﺪ.

 ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن  داﺷﺖ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در اولویت ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 12ـ10 ﺳﺎل ﻗﺮار ﻧـﺪارد، اﻣـﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣـﯽ  ﮔﯿﺮﻧـﺪ.

ﺑـﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ20ــ 16 ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 20ـ16 ﺳـﺎل ﻃﯿـﻒ  ﻣﺘﻨــﻮع ﺗــﺮی از ﻣﺸــﺎﻏﻞ را در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ 12ـ10 ﺳﺎل اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮده  اﻧـﺪ.

ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، آزاد، ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻌـﺪادی از  ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ

ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ  20ــ 16 ﺳـﺎل اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺎﻏﻞ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋـﻼوه در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻋﻼﯾﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫـﺎ ی ﺧـﻮد را در ﮐﻨـﺎر  واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ   دﻫـﺪ .

 ادراك ﻧﻮﺟﻮان از ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﮔـﺮاﯾﺶ  و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ.

 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  20ــ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺗﺤـﻮﻟﯽ و رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﻼك ﻫـﺎی  دقیق تر و ﻣﺴﺘﺪل ﺗـﺮی را ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻐﻠﯽ دارﻧـﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻧﻮﺟـﻮان ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارد ﺗـﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ را در اوﻟﻮﯾـﺖ اول و ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ.

 ﻧﻮﺟﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺎﯾـﻞ ﺷـﻮد

در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 12ـ10 ﺳﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮ در  ﺣﯿﻄﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ و در ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـواﻗﻌﯿﺖ در ﺣﺪ اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  10ــ 6 ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﮔـﺮوه ﺳﻨﯽ 20ـ16 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ اﺳـﺖ

 وﯾﮋﮔﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺪ ﭼﻨـﯿﻦ  ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

 ﺑﻌﻼوه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی، اﻫـﺪاف روﺷـﻦ،  ﻃﺮاﺣﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ و اﯾــﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﻮﯾﺘﺮ در اواﺧﺮ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﺳــﺖ. ﻟــﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ واﺗﺴــﻮن و ﻓــﻮﮐﺲ ﮐﺮاﻓــﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨـﺪه اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﮔـﺮاﯾﺶ ﻫـﺎ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در جامعه ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد وﺟﻮد دارد.

واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺪرﺳـﻪ و ﻫﻤﺴـﺎﻻن در ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﺷـﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ

داده ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻓﺮدی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ واﻟﺪﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در اوﻟﻮﯾـﺖ اول ﻗـﺮار دارد.

 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ﻣـﯽ  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ واﻟـﺪﯾﻦ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺧـﻮد ﻣﺸـﺎﻏﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ.

 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در اﻧﺘﺨـﺎ ب ﺷـﻐﻞ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﯽ وﺟـﻮد ندارد و ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮان ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارﻧـﺪ.

در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮو و اﻧـﺮژی، ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ16 ﺗـﺎ  20 ﺗﻤﺎﯾـﻞ  ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﺸـﺎن داد.

 ﻫﻤـﯿﻦﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ به اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺸــﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ داﺷــﺘﻨﺪ.

اﯾــﻦ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺑــﺎوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌـﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن منطبق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼش ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ارﺿـﺎء  ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺘﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ

در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، ﮐﺴـﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﯽ و ﺗـــﺄﺛﯿﺮ ﭘـــﺬﯾﺮی از ﺑﺰرﮔﺴـــﺎﻻن و آﮔـــﺎﻫﯽ  و ﺷـــﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ ﻧﻮﺟـﻮان در اواﺧـﺮ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ در انتخاب ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧـﻮد و ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ دارد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ دﻗﯿـﻖ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺗـﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ