برنامه ریزی تحصیلی

تاملی بر متن سند ۲۰۳۰ و تحول نظام آموزشی
سند تحول نظام آموزشی در سال 90 تصویب و سند آموزش 2030 یونسکو سال 95 در کشور رونمایی شد، اسنادی که بر آموزش برای همه تاکید داشته و اهداف و چشم اندازهایی به منظور دستیابی به نظام آموزشی هدفمند و کارآمد تعریف کرده اند…