عوامل موثر بـر انتخـاب شـغل

اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجويان

پژوهش حاضر براي تعيين اثر آموزش هدفگذاري شغلي بر دانشجويان سال آخر كارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور تهران در انتخاب اهداف شغلي خود، و تعيين شغل مناسب، براساس شناخت هرچه بيشتر نسبت به نيازها، اهداف، علايق، توانايي ها و متناسب با تيپ شخصيتي خود انجام شده است.