کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در رشته های پذيرش بر اساس سوابق تحصيلی (معدل كل ديپلم) دوره های كاردانی نظام جديد دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی- غيرانتفاعی سال 1398

گزارش ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش در دوره های كاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای و آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸