عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش فراشناختی کنترل فکر بر افزایش مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش جویان می باشد در واقع در این پزوهش به دنبال این سئوال کلی هستیم که آیا با آموزش راهبردهای فراشناختی کنترل فکر می توان بر افزایش مهارت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت مشاهده نمود .