گواهینامه مهارت

مشاوره هدایت آموزشی – شغلی

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویژگی های ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻣﺠﺪد آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺪاﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟