اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨّﺎوري و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

اﺻﻮﻻً ﻓﻠﺴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ازﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد، رﻏﺒﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي وﯾﮋه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ، ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد، ﺿﺮورت ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ– ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪان ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮوري ﺑﻮد؛ وﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر در آن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺷﺒﺎعﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﯾﺎﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 • اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاديﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، آﻧﻬﺎ در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در رﺷﺘﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮐﺴﺐﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 • اﻓﺮاديﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ: آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻟﺰدﮔﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ در ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي زﯾﺎد ﮐﺎري و ﯾﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻ، در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ شغلی در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻬﺮه وري و درﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

به صورت کلی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

 • ﺑﯿﮑﺎري
 • ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • بهره وري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
 • اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدن ﺷﻐﻞ ﻓﺮدي ﻻﯾﻖ، ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
 • ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﺮد
 • ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان روزاﻧﻪ ﮐﺎر.
 • ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را در آن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮيﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ.

بدون ﺷﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺸﺎﻏﻞ آﯾﻨﺪهﺷﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش ﻧﺪارد، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، آﯾﺎ ﻏﯿﺮازاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی  داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازي و ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي از ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ روﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺮورت ﻫﺪاﯾﺖ شغلی و تحصیلی، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺟﺮا ﺷﻮد.

ضرورت پیاده سازی یک سامانه به روز و کارآمد هدایت شغلی و تحصیلی در کشور:

 • اهمیت رضایت شغلی به منظور افزایش بهره وری کاری و اقتصادی جامعه.
 • لزوم تعیین ویژگی های شخصیتی افراد قبل از انتخاب رشته تحصیلی و شغل.
 • ضرورت شناخت نسبت به مشاغل و رشته های دانشگاهی به منظور رشد شخصیتی و شغلی افراد جامعه.
 • لزوم آگاهی از محتوای رشته تحصیلی که تضمین کننده بهترین آینده برای افراد جامعه است.
 • تبیین توانایی های لازم برای مشاغل مختلف.
 • تعیین منطقی انتظارات شغلی.
 • ضرروت هدایت شغلی – تحصیلی در اسناد بالادستی آموزشی کشور .
 • لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات والدین و معلمین از ویژگی های شخصیتی دانش آموزان.
 • ضرورت شناخت شغلی که باعث احساس غرور و افتخار در فرد شده و استعدادهای او را رشد میدهد.
 • لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات مدیران از ویژگی های شخصیتی کارمندان به منظور ضرورت احساس تأیید واحترام به تلاش کاری افراد.
 • تحلیل چرایی خستگی از کار پس از گذشت مدت زمانی.
 • ضرورت تعیین ورود بین دبیرستان، هنرستان یا کار و دانش.
 • توضیح دقیق آنچه در شغل افراد مختلف را راضی میکند بر اساس تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی.
 • اهمیت انتخاب بین دو رشته مشابه برای دانشگاه.
 • تبیین منطقی دلسردی در کار و استعفاهای زودهنگام و تغییر شغل.

سامانه هشت برای شما چه کاری انجام می دهد :

 • دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار و افراد شاغل را به سوی متناسب ترین رشته تحصیلی و شغل هدایت می کند.
 • رشته تحصیلی و شغل پیشنهادی هماهنگ با علاقه مندی وتوانایی و ارزش منحصر به فرد اشخاص به آنان پیشنهاد می دهد.
 • باعث ایجاد شناخت از تفاوت های فردی به اشخاص ، معلمین ، مدیران مدرسه ، مدیران سازمان ها ، مشاوران تحصیلی ، والدین و ارائه راهکار برای افزایش کارایی ایشان می شود .
 • توانایی ها و ارزش های کاری مشاغل مختلف را مشخص می کند و سطح توانایی ها و ارزش های کاری فعلی افراد را روشن و با شغل متناسب ایشان قیاس می کند .

اﻫﺪاف سامانه هشت:

اهداف کلی :

 • اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎي شغلی – تحصیلی .
 • راه اﻧﺪازي ﯾﮏروﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر .
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ .
 • ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ی شغلی – تحصیلی در ﻗﺎﻟﺐ۳۲ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ .
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ:

 • اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .
 • اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی ﺑﻮﻣﯽ.
 • ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی.
 • ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی.
 • ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﺟﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .
 • ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺪاﯾﺖ شغلی – تحصیلی .

 

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪي اول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد) و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ)و رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪي ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

شناخت خود شناخت شغل شناخت رشته هاي تحصيلي
علايق نام واحد شغلي رشته هاي متوسطه دوم
توانايي ها سطوح شغلي دانشگاه ها و واحد هاي آموزشي
ارزش هاي کاري مشاغل مرتبط واحد هاي درسي هر رشته
ابزار هاي مورد استفاده شغل معرفي هر درس
کار فرمايان و استخدام کنندگان رشته هاي دانشگاهي
مخاطرات بهداشتي
مخاطرات ايمني
آموزش هاي لازم احراز شغل
محدوديت هاي موثر بر احراز شغل

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزشﻫﺎي ﮐﺎري و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ذاﺗﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ وي ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن ﺷﻐﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.