ﻫﺮ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی، روحی و روانی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد و اداره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﻫﺪف آن آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺼﯿﺮت ﻓﺮد در امور ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺮدد.

اﻫﺪاف راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﯽ و ﻏﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف آﻧﯽ، رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﻮر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ. و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﮐﺴﺐ بینش تصمیمات عاقلانه و هوشیاری بگیرد ....

راهنمایی انواع گوناگونی دارد :

ازجمله راهنمایی تحصیلی ، حرفه ایی گروهی ﺳﺎزش و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، اﻫﺪاف آﻧﯽ و ﻏﺎﯾﯽ ، ﺿﺮورت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺸﺎور ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.

اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮدﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت و از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﻮرت درﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده وآﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻮده ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﺷﺪﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ازﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ. اﻣﺮوزه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎوراﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺪ ، ﺳﺎزﮔﺎری تصم گیری ، روابط خانوادگی ، مهارت های اجتماعی و شیوه ی زندگی مشکلاتی دارند و مشاوره به این افراد کمک می کند تا راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎوره وﻣﺸﻮرت دردﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر اﻧﺴﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻫﺮﻓﺮد درزﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی، روﺣﯽ ورواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت ورﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش وﺟﺪﯾﺖ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ وﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر وﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻫﻞ ﻓﻦ وﺗﺠﺮﺑﻪ وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ودﻟﺴﻮز ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﻓﺰون ﺑﺮﺗﻼش ﻓﺮدی، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ وﺻﻔﺎت درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎورر ﻣﻮﻓﻖ وﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوران و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن واﻗﻌﯽ درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﺧﻼق و ﺑﺮﺧﻮرد واﻟﺪﯾﻦ در رنج ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻟﺪﯾﻦ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری، ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮی، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

در ﻣﺪارس، داﻧﺶ آﻣﻮزان زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دارای ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺮ وز ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر آﻧﺎن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺧﺎﻧﻮداه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺧﻮد، ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو، از زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد (ﮐﺎردان،1382).

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮدی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ، اﻧﻮاع ، اﻫﺪاف و روش ﻫﺎی آن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی آن، ﻫﺪاﯾﺖ ، ارﺷﺎد و اداره ﮐﺮدن اﺳﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده دارد؛ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب، ﺟﺪول، ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮانی ﺧﻄﺎﺑﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺼﯿﺮت ﻓﺮد را در زﻣﯿﻨﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﮐﻤﺎل و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدی،1390)

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﺑﺪ، ﺣﺎﻻت ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزد،

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺷﻮد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد، ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را دارا ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات واﻗﻌﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد و در ﺑﺎب اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺪف ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد رﻫﺒﺮی، در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رود .

در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او درﯾﺎﺑﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ آدﻣﯽ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺬﺷﺖ، ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ( اردﺑﯿﻠﯽ،1381)

اﻫﺪاف راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎور

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارای دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﺪف آﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ و دﯾﮕﺮی، ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﯾﺎری ﮐﺮدن ﻓﺮد اﺳﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻞ و ﻏﯿﺮه در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺪرﺳﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

درواﻗﻊ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻋﻼج واﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد و آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮایش روشن می سازد و مانع می شود که مساعی وقت ، سرمایه مادی و معنوی خود را در راهی ناشناخته صرف کند

ﻫﺪف از ﻣﺸﺎوره، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ، روانی ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻋﻘﻠﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫمه ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎوره و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روان درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎﻣﻮزد و از آﻧﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد، دﯾﮕﺮان و ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﻌﺎﻣﻞ نموده و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ راﺟﺮز ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﮐﺜﺮ حرف های ﯾﺎری دﻫﻨﺪه، ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺟﺰء آن اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و رﺷﺪ رواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﺪ( ﻗﺎﺿﯽ،1366)

ﺿﺮورت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻗﺪاﻣﺎت درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻦ راه ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ، ﺷﮑﺴﺖ و در ﻧﯿﻤﻪ راه ﻣﺎﻧﺪن ﻫﺎ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع و اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

ازاﯾﻦ رو، ﭼﻨﺎنچه  اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎوره ازدواج، ﻣﺸﺎره در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ،ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ  و ﻏﯿﺮه اﻫﻤﯿﺖ دارد،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ(ﺣﺴﯿﻨﯽ ،1371)

اﻧﻮاع راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎور

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮد، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد

1- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮع راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎب دروس ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﻃﻼع از ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه، آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻘﺮرات اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ، ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻼس درس و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

2- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، ﺣﺮﻓﻪ و ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺎرب ﻻزم را ﺑﺮای آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮ ﻓﻪ ای، آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در دﻧﯿﺎی اوﺳﺖ(ﺣﺴﯿﻨﯽ ،1371)

3- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره، ﺑﻪ ارﺷﺎد ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮔﺎه ﮐﺮدن آﻧﺎن از ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺷﺎﮔﺮدان از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه اﺷﺎره دارد.

4- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ

در اﯾﻦ روش، راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزش و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، دوﺳﺘﺎن، اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﭘﺮدازد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزﺷﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎرآﺳﺎن اﺳﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻫﺴﺖ و ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻧﯽ، ﻣﺎدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﺎزش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ، اﻣﺮی اﺳﺖ دﻗﯿﻖ و دﺷﻮار و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﻨﻮن روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ دارد.

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزش دادن ازﻋﻬﺪه راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت، راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و روان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ وﺟﻮد دارد، ارﺟﺎع دﻫﺪ.

5- راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮدی

این شیوه اختصاص ﺑﻪ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮدی و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ دارد.

ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮدﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﻼﺳﺎن و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره دارد.

6- ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص، اﻋﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﮐﺎﺳﺐ، ﺗﺎﺟﺮ ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ دارد، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﭙﺮدازد(ﺣﺴﯿﻨﯽ ،1371)

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺸﺎور

از آﻧﺠﺎﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران وراﻫﻨﻤﺎﯾﺎن، ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺘﻌﺪداﺳﺖ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺎوران درﺟﺮﯾﺎن اﻋﻤﺎل آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼﻗﻪ ی ذاﺗﯽ دردرك ﻣﺮدم، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ، ووﻇﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﯾﺎ ﺣﺘﯽ درﻋﻤﻠﯽ واﺣﺪ ﻣﺆ ﺛﺮ اﻓﺖ واﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﻧﺎن ، ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ، رازداری، رﺷﺪ ﻓﮑﺮی، داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﺗﻤﯿﺰ ، ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ، ﺑﺮدﺑﺎری، ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ، ﺧﻮﺷﺮویی ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﺣﺲ ﻣﻼﻃﻔﺖ وﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎدﯾﮕﺮان، دارا ﺑﻮدن وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ، داﺷﺘﻦ ﺻﺪاﻗﺖ وﺻﻤﯿﻤﺖ واﺧﻼص درﮐﺎرﻫﺎ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وﺳﻌﯽ درﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل داﻧﺴﺖ(اردﺑﯿﻠﯽ،1382،ص292)

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﺻﻔﺎت ﻣﺸﺎور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دراﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎل ﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ دراﯾﻨﺠﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1- رازداری

یکی ازﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ رازداری ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ داری اﺳﺖ.

اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن درﻫﺮﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ درﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

. دراﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺪاﻧﮑﻨﺪ رازﻫﺎی دروﻧﯽ ورﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮدرا آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ای اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﯿﺎت او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﺎور از وﯾﮋﮔﯽ اﻣﺎﻧﺖ داری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﻫﺮﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع)ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ( أﻟﮑﺘﻤﺎن ﻣﻼك اﻟﻨﺠﻮی) ؛ رازداری ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی راز ﺳﭙﺮدن اﺳﺖ.( آﻣﺪی ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ، ﺣﺪﯾﺚ16 ،409)

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: (أﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻣﺆﺗﻤﻦ ﻓﺈن ﺷﺎء اﺷﺎر وان ﺷﺎء ﺳﮑﺖ ﻓﺈن اﺷﺎرﻓﻠﯿﺸﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻮﻧﺰل ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻪ) ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎﻧﺖ دار اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رأی دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ واﮔﺮ رأی داد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد او ﺑﻮد می ﮐﺮد.

ﻫﻤﺎن،ﺣﺪﯾﺚ3094، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ، (ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ)

راز داری از وﯾﮋﮔﯽ شخصیتی ﻣﺸﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻘﺎم وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.( ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی، 1375،ص47)

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری را داﺷﺘﻪ واز ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ راز داری ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﺑﺎ ﮐﻤﺎل آزادی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ وﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ زواﯾﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪ واﻓﮑﺎرش ﺑﭙﺮدازد.

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس( ﻣﺸﺎور ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن درﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس وﻧﻈﺮﯾﺎت وﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس آزادی ﮐﻨﺪ.) ( ﮐﻮﺷﺎﻓﺮ،1385، ص78 )

ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﺧﻼﻗﯽ، اﻣﺎﻧﺖ داری ﺑﺮای ﻣﺸﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺿﺮورت اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ

ﻟﺬا اﺳﺮار ﻣﺮاﺟﻊ را ﻣﮕﺮ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ وﯾﺎ ﺧﻄﺮی درﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﻢ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ راز ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ. (ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی، 1375، ص68 )

2- ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﻓﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم وﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ودرﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ او درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دارد وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﺮر وزﯾﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان وﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ازﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ.

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﺎوران دﭼﺎر ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻣﺮاﺟﻊ، وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآن ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ، ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻨﮏ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﻘﺪم ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎور درﻗﺒﺎل ﻣﺮاﺟﻊ اوﻟﻮﯾﺖ دارد.

از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺮاﺟﻌﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ وﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮار داد ﺿﻤﻨﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ او دارﯾﺪ، او را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺸﺎور در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎری ﺧﻮد، ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان دارد واﮔﺮ درﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ارز ﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ ، و رواﺑﻂ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺎن را درﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ، ﻫﻤﺴﺎﻻن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ازﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ وﻣﺸﺎوره ی درﺳﺖ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن دارای ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ، ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺮدﻧﺪ.

3- اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورو درروﯾﯽ ﻣﺸﺎور وﻣﺮاﺟﻊ،راﺑﻄﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮدوﻃﺮف ﺑﺮﻗﺮارﺷﻮد دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺸﺎور،ﻣﺮاﺟﻊ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد وﺷﺨﺼﯿﺖ او در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام وﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺳﺖ،ﭘﯿﺶ داوری وﻗﻀﺎوت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ درآن ﻧﯿﺴﺖ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎور ه ای در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﮑﺮار ﺷﻮد(ﮐﻮﺷﺎﻓﺮ، 72-71 ،1385 )

ﻣﺸﺎور اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻋﻼ ﻗﻪ وﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﯽ رﯾﺎ وﺻﺎدﻗﺎ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ(ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص 64)ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر اوﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ،او ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻧﺰدﻣﺸﺎور ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اوﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﮔﺮدد.

ﺗﻤﺎم دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎوره ای دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﺎری دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد.

ﺑﺪون اﺣﺘﺮام، ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﺪﻟﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻧﯿﮑﺰاد و ﻣﻬﺮآرا،1378،ص 187)درﻣﻘﺎم ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎدا اﺣﺘﺮام ﺷﺨﺼﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺄن او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺪ، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ وی ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور و ﻣﺸﺎوره ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد

داﻧﺸﻤﻨﺪان درﺑﺎره ای ﻓﻠﺴﻔﻪ ی اﺧﻼق ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ:

ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮدن ، ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﻫﺮرﻓﺘﺎر وﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ وارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ دﻫﺪ، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﺠﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ .

آﻧﭽﻪ درﻣﺸﺎور ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ی ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﮔﻔﺘﮕﻮ وﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.درﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره، ﻣﺸﺎورﺑﺎﯾﺪراﺑﻄﻪ ﺣﺴﻨﻪ راﻣﻘﺪم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼ ﻋﺎت ﺑﺪاﻧﺪ، ﺑﺮای آﻧﮑﻪ درك وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ او وﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ وﺟﻮدآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدد ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ راﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ(ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدی،1385، ص128)

ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﯿﺰ وﺗﺸﺨﯿﺺ ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ وﺣﺴﻦ ﻣﻼﻃﻔﺖ وﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ وﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ درﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(اردﺑﯿﻠﯽ، 13، ص294 ) ﻣﺸﺎور ازﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﺪ آﻧﭽﻪ را ﻻزﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﻮب ﺑﻮدن اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد وﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد، ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﺧﻮب اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺣﺲ ﭘﺬﯾﺮای ﺧﻮب ﺑﻮدن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﺑﺮاز می دارد (رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،1384،ص 113)

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دارد؛ ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺎور، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر اﻧﺴﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺮﻓﺮد درزﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی، روﺣﯽ ورواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت ورﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش وﺟﺪﯾﺖ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ وﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر وﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻫﻞ ﻓﻦ وﺗﺠﺮﺑﻪ وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ودﻟﺴﻮز ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻄﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎوره اﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوط، ﺑﺴﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻄﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ درك آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎﻻت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد.

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﺗﺒﻊ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ اﻓﺰا ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮع را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﻮل آن ﮔﺮدد.

ﻣﺮاﺟﻊ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ رازﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺎﻧﺪن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ. وﺧﻮد را درﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام واﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺒﻨﺪ

واﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ، درﺣﻞ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت او ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺸﺎور ازﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

برﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﺬا اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻧﺐ رﺷﺪ اﻓﺮاد و ﻫﻤﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮروش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ودرﻣﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﺰوم وﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﺴﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ اردﺑﯿﻠﯽ، ﯾﻮﺳﻒ (1381)

آﻣﺪی، ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ، ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ، ج1، ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری، ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ﺑﯽ ﺗﺎ.

اﺻﻮل وﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره در آﻣﻮزش وﭘﺮورش، ﺗﻬﺮان، ﺑﻌﺜﺖ، ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ اردﺑﯿﻠﯽ، ﯾﻮﺳﻒ(1381)

ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﺟﻨﺪی، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی،(1375)

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺷﻐﻠﯽ، ﺳﻤﺖ ، ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ شفیع آﺑﺎدی، ﻋﺒﺪاﷲ،(1385)

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﺿﯽ، ﻗﺎﺳﻢ، (1383)

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره درآﻣﻮزش وﭘﺮورش، ﺗﺒﺮﯾﺰ، آﯾﺪﯾﻦ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ﮐﻮﺷﺎﻓﺮ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ، (1385)

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺗﻬﺮان، ﮐﯿﻬﺎن، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ. ﻧﯿﮑﺰاد ،ﻣﺤﻤﻮد و ، ﻣﻬﺮ آراء ، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ(1378)

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی(1371) اﺻﻮل و روش ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره،ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،چ ﭘﻨﺠﻢ. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی(1371)

اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎردان، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، چ ﭘﻨﺠﻢ.

ﻓﻨﻮن و روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻬﺮان ، ﻧﺸﺮ ﺗﺮﻣمه شفیع آﺑﺎدی، ﻋﺒﺪاﷲ( 1390 )

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮﮔﺎن. ﺻﺎﻓﯽ ﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ رﺿﺎ( 1350)

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺿﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ( 1366)