خیر ، بعد از خریداری آزمون امکان برگرداندن آزمون و عودت مبلغ وجود ندارد .