بله این آزمون برای تمامی اشخاص اعم از دانش آموزان ، شاغلین و افراد عادی می تواند مفید باشد تا اشخاص شناخت بهتری نسبت به خود پیدا کنند .