شما می توانید از طریق نمایندگی مربوطه برای تهیه ی کد شارژ اقدام نمایید.