حداکثر یک ساعت زمان می برد تا کد شارژ فعال شده و آزمون قابل انجام شود .