حداکثر دوساعت زمان لازم است تا نتایج آزمون شما توسط سیستم محاسبه شود و در پنل اختصاصی شما قرار گیرد .