راهنمایی تحصیلی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره درﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ در ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ از دوران ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ رخ داده، ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﮑﺎف ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوز را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ فضایی ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد دﻧﯿﺎی روحی ، رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق، اﻋﺘﯿﺎد، ﺧﻮدﮐﺸﯽ ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺿﻄﺮاب ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ وﻏﯿﺮه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺪ.

ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ و تحلیل آزﻣﻮن در اﻧﺘﺨﺎب شغل

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ دارد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و … ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ