نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی رﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻪ ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ؛ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﺮوز اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز روی داﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ و تحلیل آزﻣﻮن در اﻧﺘﺨﺎب شغل

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ دارد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و … ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ