قبلا تو مدرسه هم همچین آزمونی از ما گرفته بودن ولی خب هیچوقت خروجی بهم نداده بودن.اولش که نتیجه آزمون هشت را دیدم و مشاغلی که بهم معرفی کرده بود حسابی جا خوردم ولی بعدش که مشاور برام مشاغل تشریح کرد.تازه دیدم چه شغل هایی وجود داره که من نمیشناسم و میتونم انتخاب کنم