چندسالی هست که با توجه به شغلی که دارم دانش آموزان بهم مراجعه میکنند و مدام از من میخواهند در زمینه انتخاب رشته بهشون کمک کنم.بنده هم با توجه به دانش و تجربه ای که دارم رشته ها را به اونها معرفی میکنم ولی نهایتا بیش از چند مورد نمیتونم معرفی کنم.سامانه هشت  به نظرم به قدری قوی و پویا است که میتواند دغدغه بچه ها را تو این سن پاسخگو باشه