خیر ، آزمون ها به صورت پیش فرض پشت هم قابل اجرا هستند و بعد از  اتمام شدن هر آزمون ، آزمون بعدی فعال می شود و امکان تغییر در ترتیب انجام آزمون وجود ندارد .