بله ، از قسمت فهرست نمایش آزمون می توان نتایج آزمون را به دو صورت فایل pdf و نمایش آنلاین مشاهده کرد .