در آزمون های فعال ، آزمون هایی که کاربر شخصا از سایت خریداری کرده و هنوز آن ها را انجام نداده است به همراه آزمون هایی که نمایندگی به کاربر اختصاص داده است دیده می شود .