شما می توانید از قسمت، لیست فهرست آزمون ها در ستون عملیات نسبت به مشاهده نتایج آزمون اقدام کنید .